Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Skład dokumentów w środowisku LaTeX
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EMWT-1-706-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Szpyrka Marcin (mszpyrka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach omawiane są podstawowe i zaawansowane elementy składu tekstu z użyciem systemu LaTeX. Realizacja modułu pozwala nabyć umiejętności profesjonalnego składania tekstów naukowo-technicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady cytowania prac źródłowych. MWT1A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi składać dokumenty w systemie LaTeX w sposób poprawny, z uwzględnieniem odnośników, spisów i indeksów. MWT1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi stworzyć i użyć bazy danych publikacji w systemie BibTeX. MWT1A_U01 Kolokwium
M_U003 Potrafi przygotować prezentację w systemie LaTeX. MWT1A_U01 Kolokwium
M_U004 Potrafi dodać do dokumentu obiekty graficzne, tabele oraz wyrażenia matematyczne. MWT1A_U01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady cytowania prac źródłowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi składać dokumenty w systemie LaTeX w sposób poprawny, z uwzględnieniem odnośników, spisów i indeksów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć i użyć bazy danych publikacji w systemie BibTeX. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować prezentację w systemie LaTeX. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dodać do dokumentu obiekty graficzne, tabele oraz wyrażenia matematyczne. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

 1. Podstawy pracy z systemem LaTeX
 2. Podstawy składu dokumentów
 3. Reguły składu wzorów matematycznych
 4. Zarządzanie bibliografią
 5. Grafika publikacyjna
 6. Zastosowania LaTeXa (prezentacje, przygotowanie pracy dyplomowej)

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

 1. Podstawy pracy w środowisku LaTeX
 2. Podstawowe komendy systemu LaTeX
 3. Tworzenie tabel i umieszczanie grafik
 4. Tworzenie wyrażeń matematycznych
 5. Tworzenie bibliografii
 6. Przygotowanie prezentacji (pakiet beamer)
 7. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia laboratorium ustalana jest na podstawie kolokwium realizowanego na ostatnich zajęciach (realizacja praktycznego zadania w systemie LaTeX).
Zaliczenie poprawkowe jest realizowane w analogicznej formie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W przypadku zaliczenia laboratoriów w pierwszym terminie, jako ocena końcowa przepisywana jest ocena z laboratorium. W przypadku zaliczenia laboratoriów w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia należy nadrobić uczestnicząc w zajęciach innej grupy laboratoryjnej. Termin odrobienia zajęć należy ustalić z prowadzącym ćwiczenia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność pracy w systemie Linux.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • A. Diller: LaTeX wiersz po wierszu. Helion, Gliwice, 2001
 • T. Oetiker et al.: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2e. (http://zelmanov.ptep-online.com/ctan/lshort_polish.pdf)
 • Opis techniczny (manual) pakietów prezentowanych na wykładzie
 • G. Gratzer: Math into LaTeX
 • G. Gratzer: More math into LaTeX
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak