Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Society and State
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HSO-1-208-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Osoba odpowiedzialna:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. Sackmann Reinhold (reinhold.sackmann@soziologie.uni-halle.de)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge of basic concepts of political sociology. SO1A_W05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student has knowledge of macrosociology and social structures. SO1A_W05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student is able to compare social structuration in Poland and other European countries. SO1A_U15 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student is capable of deep reflection upon the contemporary world. SO1A_U03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge of basic concepts of political sociology. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge of macrosociology and social structures. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to compare social structuration in Poland and other European countries. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student is capable of deep reflection upon the contemporary world. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Society and State

This lecture will give an introduction into political sociology. It starts with the concepts institution, power and state to sketch a macro-sociological perspective on societal structures of the political field. Then in more detail, fundamental questions of three dimensions of the relation between society and state are analyzed. In a first step, the interpenetration of society and state in form of party- and voting-systems as well as voluntary organizations and their influence are discussed. In a second step, the transformation of conflicts by state structures is looked upon. A last step focuses on the achievement dimension of the state and its change. As one aim of the course is to sharpen senses to perceive and reflect taken for granted structures, empirical international comparisons between Poland and Germany are used as case study material.

Course Objectives:

To get an overview on political sociology, its concepts and its way of thinking.

To understand the influence of institutional structures on social structure.

To compare societal structuration in Germany and Poland.

To develop critical thinking skills in discussion.

To apply conceptual analysis to case studies.

To take what you have learned in this course and see the continuing implications and relevance.

Schedule:

Please note that this schedule is tentative and schedule to change at the instructor’s discretion

Introduction, background. Key concept institution.


What is a state? Definition and change of state. The concepts of domination and power. Case study: State territory in Germany and Poland.


Interpenetration of state and society I. Parties and voting-systems. The analytical concept cleavage. Case study: Parties in Poland and Germany.


Interpenetration of state and society II. Civil society and interest organizations. Types: clubs, movements, organizations. Activation. Case study: Trade unions in Germany and Poland.


State and Conflicts I. Legal systems. Law and punishment. Law and interest conflicts. Material law. Case study: Corruption in Poland and Germany.


State and Conflicts II. War and hegemonic order. Types of war. Military organization and military action. Case study: Contemporary wars of Poland and Germany.


State and achievements. Welfare policy, networks and commodification. Case study: Education provision in Germany and Poland.


Final exam.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Exams: There will be one final exam which can include multiple choice, fill in the blank, true/false, short answer and/or essay questions. The material covered on the test will come from class lectures. This exam is worth 90% of your grade.

Attendance and Participation: This includes pop quizzes and participation in class discussions. You will not be successful in this course without regular class attendance. This is worth 10% of your grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

All lecture presentations for this course will be available on AGH’s Scholar’s Panel.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak