Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Skład dokumentów w środowisku LaTeX
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
EME-1-706-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Szpyrka Marcin (mszpyrka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Na zajęciach omawiane są podstawowe i zaawansowane elementy składu tekstu z użyciem systemu LaTeX. Realizacja modułu pozwala nabyć umiejętności profesjonalnego składania tekstów naukowo-technicznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady cytowania prac źródłowych. ME1A_W22 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi składać dokumenty w systemie LaTeX w sposób poprawny, z uwzględnieniem odnośników, spisów i indeksów. ME1A_U03 Kolokwium
M_U002 Potrafi stworzyć i użyć bazy danych publikacji w systemie BibTeX. ME1A_U03, ME1A_U04 Kolokwium
M_U003 Potrafi przygotować prezentację w systemie LaTeX. ME1A_U04 Kolokwium
M_U004 Potrafi dodać do dokumentu obiekty graficzne, tabele oraz wyrażenia matematyczne. ME1A_U03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady cytowania prac źródłowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi składać dokumenty w systemie LaTeX w sposób poprawny, z uwzględnieniem odnośników, spisów i indeksów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć i użyć bazy danych publikacji w systemie BibTeX. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować prezentację w systemie LaTeX. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dodać do dokumentu obiekty graficzne, tabele oraz wyrażenia matematyczne. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Podstawy pracy z systemem LaTeX
 2. Podstawy składu dokumentów
 3. Reguły składu wzorów matematycznych
 4. Zarządzanie bibliografią
 5. Grafika publikacyjna
 6. Zastosowania LaTeXa (prezentacje, przygotowanie pracy dyplomowej)

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Podstawy pracy w środowisku LaTeX
 2. Podstawowe komendy systemu LaTeX
 3. Tworzenie tabel i umieszczanie grafik
 4. Tworzenie wyrażeń matematycznych
 5. Tworzenie bibliografii
 6. Przygotowanie prezentacji (pakiet beamer)
 7. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia laboratorium ustalana jest na podstawie kolokwium realizowanego na ostatnich zajęciach (realizacja praktycznego zadania w systemie LaTeX).

W przypadku zaliczenia laboratoriów w pierwszym terminie, jako ocena końcowa przepisywana jest ocena z laboratorium. W przypadku zaliczenia laboratoriów w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3,0.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność pracy w systemie Linux.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • A. Diller: LaTeX wiersz po wierszu. Helion, Gliwice, 2001
 • T. Oetiker et al.: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2e. (http://zelmanov.ptep-online.com/ctan/lshort_polish.pdf)
 • Opis techniczny (manual) pakietów prezentowanych na wykładzie
 • G. Gratzer: Math into LaTeX
 • G. Gratzer: More math into LaTeX
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak