Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka i planowanie zasobów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-303-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student poznaje narzędzia informatyczne stosowane w logistyce i planowaniu zasobów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie środków transportu zewnętrznego realizującego procesy logistyczne oraz środków transportu wewnętrznego, stosowanego w systemach magazynowania materiałów odlewniczych Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna modele matematyczne i narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania wybranych zagadnień logistycznych i z zakresu planowania zapasów. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie logistyki oraz planowania zapasów w przemyśle odlewniczym. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę i ocenić znaczenie logistyki oraz metod planowania zapasów w aspekcie organizacyjnym, technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym w przemyśle odlewniczym. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie środków transportu zewnętrznego realizującego procesy logistyczne oraz środków transportu wewnętrznego, stosowanego w systemach magazynowania materiałów odlewniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna modele matematyczne i narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania wybranych zagadnień logistycznych i z zakresu planowania zapasów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie logistyki oraz planowania zapasów w przemyśle odlewniczym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę i ocenić znaczenie logistyki oraz metod planowania zapasów w aspekcie organizacyjnym, technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym w przemyśle odlewniczym. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicja pojęć: logistyka, spedycja i planowanie zapasów.
2. Klasyfikacja obszarów logistyki w przemyśle odlewniczym.
3. Materiały odlewnicze w ujęciu logistycznym.
4. Metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów logistycznych.
5. Modele matematyczne wybranych zagadnień logistycznych oraz sposoby ich rozwiązywania.
6. Metody i techniki planowania zapasów.
7. Charakterystyka środków transportu zewnętrznego.
8. Struktury magazynów materiałów odlewniczych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z oceny testu kontrolnego (40%) oraz oceny przygotowanej i wygłoszonej prezentacji (60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki z wykładów.
2. Źródła literaturowe podane do poszczególnych zagadnień podczas wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak