Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-301-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu wytwarzania stopów odlewniczych, materiałów formierskich oraz wykonywania form odlewniczych oraz wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, gównie w zakresie wytwarzania z użycciem metalu w stanie ciekłym Prezentacja
M_U002 Student posiada umiejętności w zakresie planowania doświadczeń, planowanie wybranych procesów inżynierskich, umiejętności opracowania danych doświadczalnych Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie formułowania głównych celów i priorytetów w obszarze realizacji zadań inżynierskich
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu wytwarzania stopów odlewniczych, materiałów formierskich oraz wykonywania form odlewniczych oraz wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, gównie w zakresie wytwarzania z użycciem metalu w stanie ciekłym - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności w zakresie planowania doświadczeń, planowanie wybranych procesów inżynierskich, umiejętności opracowania danych doświadczalnych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie formułowania głównych celów i priorytetów w obszarze realizacji zadań inżynierskich - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 68 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz recenzent. Ocena ma charakter oceny ważonej i obejmuje:

1. Ocenę formalnej strony pracy (umiejętność pisania pracy, metod projektowania, poprawność w zakresie opracowania wykazu literatury, samodzielność i własna inicjatywa studenta )

2. Ocena merytoryczna pracy, jej innowacyjność, poprawność stosowania metod pomiarowych, powiązanie tematyki z praktyką, znajomość tematyki wynikająca z kierunku studiów

3. Strona edytorska ( graficzna strona prezentacji własnych wyników badań, poprawność rysunków, tabel i ch opisów, umiejętność wnioskowania i podsumowania wyników pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podjęcie prac w terminie zgodnie z regulaminem studiów w AGH, wspólpraca z opiekunem, uczestnictwo w seminariach organizowanych w Katedrach realizacji parc

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane zbiorcze prace z zakresu odlewnictwa (poradniki inżyniera odlewnictwa) oraz specjalistyczna literatura adekwatna do tematu pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak