Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Experimental Methods for Mechanical Characterisation of Solid surfaces and Introduction to Numerical Simulation
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-218-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Grysakowski Bartosz (grysakow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. Vignal Vincent (vincent.vignal@u-bourgogne.fr)
dr inż. Grysakowski Bartosz (grysakow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Students learn how to implement numerical methods in Matlab programming language as well as to use Matlab built-in methods in applications to surface-related phenomena.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the bascics of mechanics (theoretical aspects ) and of numerical simulation using finite element method M2A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows the basics of experimental techniques to measure stress and mechanical properties M2A_W17, M2A_W16 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to simulate the mechanical behaviour of engineering systems. M2A_U05, M2A_U24, M2A_U02, M2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student uses this knowledge in the professional life to improve the safety of engineering systems M2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the bascics of mechanics (theoretical aspects ) and of numerical simulation using finite element method + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the basics of experimental techniques to measure stress and mechanical properties + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to simulate the mechanical behaviour of engineering systems. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student uses this knowledge in the professional life to improve the safety of engineering systems + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Numerical Simulation and experimental methods for mechanical characterization of solids

Fundamental principles of mechanics of solids – Applications to solid surfaces. Description of useful experimental techniques for characterizing the structure and mechanical properties of solids at different scales – Applications to solid surfaces. Description of the finite element method (meshing, choice of the boundary and initial conditions, mechanical properties, Analysis post-calculation…). Discussion about the use of experimental data as input data of numerical simulation or as output data to validate calculations.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the average of the grades obtained from exam and seminar classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. A.F. Bower, Applied mechanics of Solids, ed. by CRC Press 2009
  2. C. Suryanarayana, Experimental Techniques in Materials and Mechanics, ed. by CRC Press 2011
  3. O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, The Finite Element Method: Solid Mechanics, Volume 2, 5th edition, ed; by MPG bokks Ltd 2002
  4. D.L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, 4th Edition, Ed; by Thomson 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. B. Grysakowski, “Numerical Simulations of Diffusion-Migration Processes in Thin Layers”, Annales de Chimie – Science des Materiaux, vol. 40 (1-2), (2016), pp. 95-102.
  2. A. Creton, S. Dejardin, B. Grysakowski, V. Optasanu, T. Montésin, “A Mechano-Chemical Coupling for Hydrogen Diffusion in Metals Based on a Thermodynamic Approach”, Defects and Diffusion Forum, vol. 335, (2014) pp. 286-291.
  3. B. Grysakowski, V. Optasanu, T. Montesin, S. Dejardin, T. Grunenwald, P. Naas, G. Moll, “Stress-assisted hydrogen diffusion in the presence of trapping sites in elasto-plastic materials”, Materiały konferencyjne 21ème CONGRÉS FRANÇAIS DE MÉCANIQUE, Bordeaux 26-30 sierpnia 2013.
  4. B. Grysakowski, J.J. Jasielec, B. Wierzba, T. Sokalski, A. Lewenstam, M. Danielewski, “Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) of ion sensors: Direct modeling and inverse problem solving using the Nernst–Planck–Poisson (NPP) model and the HGS optimization strategy”, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 662, Issue 1 (2011) pp. 143-149.
  5. J.J. Jasielec, B. Wierzba, B. Grysakowski, T. Sokalski, M. Danielewski, A. Lewenstam, “Novel strategy for finding the optimal parameters of ion selective electrodes”, ECS Transactions, vol. 33, Issue 26 (2010) pp. 19-29.
  6. B. Grysakowski, B. Bożek, M. Danielewski, “Electro-Diffusion in Multicomponent Ion-Selective Membranes; Numerical Solution of the Coupled Nernst–Planck–Poisson Equations”, Defect and Diffusion Forum, vols. 273-276 (2008) pp. 13-118.
Informacje dodatkowe:

Brak