Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Właściwości odlewnicze stopów i metody badań
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-215-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olejnik Ewa (eolejnik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Olejnik Ewa (eolejnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie teorii oraz metod badania podstawowych właściwości technologicznych metali i stopów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie i zna właściwości technologiczne stopów odlewniczych. M2A_W12, M2A_W20 Kolokwium
M_W002 Student wie i zna metody badań właściwości technologicznych stopów odlewniczych. M2A_W12, M2A_W20 Kolokwium
M_W003 Student wie i zna czynniki wpływające na krystalizację i strukturę odlewu w kontekście właściwości technologicznych stopów odlewniczych. M2A_W14
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w programie wykładów, angażując się w dyskusję. Student odczuwa potrzebę ciągłego kształcenia się w zakresie metalurgii odlewnictwa. M2A_K02, M2A_K05
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie i zna właściwości technologiczne stopów odlewniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie i zna metody badań właściwości technologicznych stopów odlewniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie i zna czynniki wpływające na krystalizację i strukturę odlewu w kontekście właściwości technologicznych stopów odlewniczych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w programie wykładów, angażując się w dyskusję. Student odczuwa potrzebę ciągłego kształcenia się w zakresie metalurgii odlewnictwa. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Klasyfikacja właściwości odlewniczych stopów oraz metod ich badania

  Klasyfikacja właściwości odlewniczych.
  Metody badań wykorzystywane do oceny właściwości odlewniczych stopów.

 2. Lejność i zdolność do odtwarzania wnęki formy

  Charakterystyka ogólna.
  Czynniki wpływające na lejność i zdolność do odtwarzania wnęki formy.
  Badanie lejności i zdolności do odtwarzania wnęki formy.

 3. Skłonność do zabieleń oraz wrażliwość na szybkość chłodzenia

  Charakterystyka ogólna.
  Badanie skłonności żeliwa do zabieleń.

 4. Skurcz odlewniczy

  Charakterystyka ogólna.
  Parametry skurczu odlewniczego.
  Czynniki wpływające na parametry skurczu odlewniczego.
  Badanie parametrów skurczu odlewniczego.

 5. Skłonność do tworzenia jam skurczowych

  Charakterystyka ogólna.
  Czynniki wpływające na skłonność do tworzenia jam skurczowych w odlewach.
  Badanie skłonności do tworzenia jam skurczowych.

 6. Skłonność do tworzenia naprężeń w odlewach

  Charakterystyka ogólna.
  Naprężenia występujące w odlewach.
  Czynniki wpływające na wartość naprężeń w odlewach.
  Badanie skłonności stopów odlewniczych do naprężeń.

 7. Skłonność do tworzenia w odlewach pęcherzy gazowych i wtrąceń niemetalicznych

  Charakterystyka ogólna.
  Czynniki określające zawartość gazów i porowatość gazową w odlewach.
  Czynniki wpływające na zawartość wtrąceń niemetalicznych w odlewach z żeliwa.
  Badanie zawartości gazów i wtrąceń niemetalicznych w odlewach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana na podstawie średniej ważonej ocen z kolokwiów oraz obecności na wykładach z wagą:
wykład – 80 %
obecność na wykładzie – 20 %.
2. Przewiduje się dwa terminy poprawkowe. Ocena z zaliczeń poprawkowych będzie obliczana jako średnia arytmetyczna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości studenta.
W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości. W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii odlewnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały z wykładu.
2. C. Podrzucki, Żeliwo, Tom I, Wydawnictwo ZG STOP, Kraków 1991.
3. J. Zych, Analiza wad odlewów, Wydawnictwo AGH, Kraków 2001.
4. Z. Falęcki, Analiza wad odlewów, Wydawnictwo AGH, Kraków 1997.
5. C. Adamski i inni, Systematyka wad odlewów metali nieżelaznych, WNT, Warszawa 1965.
6. J. Balar, M. Köppen, Podręcznik wad odlewniczych (przekład na j. polski), IKO-Erbslöh 1999.
7. S. Kluska-Nawarecka, Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów, Instytut Odlewnictwa, Kraków 1999.
8. S. Roskosz, Kompleksowa ocena porowatości odlewów precyzyjnych żarowytrzymałych nadstopów niklu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
9. Z. Górny, Odlewnicze stopy metali nieżelaznych, WNT, Warszawa 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Edward FRAŚ, K. WIENCEK, M. GÓRNY, Hugo F. López, E. OLEJNIK, Equiaxed grain count in aluminium alloy castings: theoretical background and experimental verification, Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials, 44 (13) (2013) 5788–5795.
2. E. FRAŚ, K. WIENCEK, M. GÓRNY, H. F. López, E. OLEJNIK, Grain count in castings : theoretical background and experimental verification, International Journal of Cast Metals Research, 27 (1) (2014) 15–25.

Informacje dodatkowe:

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które ustala prowadzący na pierwszych zajęciach. Konsultacje odbywają się w sali 725, dzwonić do drzwi korytarzowych 726.
Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną email: eolejnik@agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel. 12 617 27 79.

Osoby chcące dodatkowo, poza zakresem objętym w module, pogłębić swoją wiedzę z przedmiotu zapraszam do włączenie się w realizację prac badawczych w zakresie badania właściwości odlewniczych kompozytów odlewanych na osnowie metalowej (kompozyty na osnowie stopów Al wzmacniane nanocząstkami TiC, WC).