Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Castings for automotive applications
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-214-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Dańko Rafał (rd@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The course covers modern casting materials for the automotive industry. The course also includes the technological aspect of production of automotive castings, mechanization and automation and basics of quality assurance systems.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu kształtowania struktury i właściwości stopów dla motoryzacji M2A_W12 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzy z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów ze złożonych stopów odlewniczych M2A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie dobierać zaawansowane technologicznie stopy odlewnicze i technologie wytwarzania M2A_U35 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa M2A_K05 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu kształtowania struktury i właściwości stopów dla motoryzacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzy z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów ze złożonych stopów odlewniczych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dobierać zaawansowane technologicznie stopy odlewnicze i technologie wytwarzania + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. General characteristics, classification, properties and application of castings for
automotive industry
2. Thin wall SGI, TWADI, TW alloyed SGI, TWFGI.
3. Green sand aluminum alloys castings, Al-Si system, Al-Cu system
4. Thin wall magnesium castings
5. Structural die castings
6. Technological aspect of production of automotive castings
7. Automatic molding lines
8. Permanent mold castings, high pressure die casing, low pressure die casing
9. Mechanization and automation in automotive production
10. Basics of quality assurance systems in casting production

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Technology and properties of thin wall ductile iron castings.
2. Technology and properties of thin wall aluminum die-casting.
3. Qualitative and quantitative structure analysis of castings for automotive
application.
4. Heat Treatment Solutions for the Automotive Industry.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na conajmniej 50 % wykładach jest obowiązkowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na
podstawie zaliczenia laboratoriów oraz obecności na wykładach. Jeżeli student uczestniczył w co
najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do
oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.
W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne
usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący
ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do
dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Zaliczenie każdego ćwiczenia
laboratryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości oraz sprawozdanie. Ocena z
ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny
muszą być pozytywne.
Sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych powinno zawierać:
1. Cześć teoretyczną (minimum 2 strony arkuszu A4). Część ta powinna być ściśle związana z tematem.
Powinna zawierać odniesienia do literatury (cytowania).
2.Część doświadczaną. Część ta powinna zwierać: przebieg ćwiczenia, zastosowane metody badań,
rodzaj użytych urządzeń, wyniki, ich analizę oraz wnioski.
3.Literaturę do części teoretycznej (ewentualnie do części doświadczalnej).
4.Sprawozdanie może być napisane ręcznie lub przy użyciu komputera. Na pierwszej stronie tabelka wg
podanego wzoru. Wszystkie strony sprawozdania muszą być spięte zszywką. Sprawozdanie powinno
być napisane na papierze kancelaryjnym lub wydrukowane na papierze do drukarki (białym).
5.Sprawozdanie zawiera datę ćwiczenia, nr grupy studenta i jest oryginalne (kopie nie są akceptowane).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Francisco C. Robles-Hernandez, Jose Martin Herrera Ramírez, Robert Mackay: Al-Si Alloys
Automotive, Aeronautical, and Aerospace Applications, Springer 2017
Horst E. Friedrich · Barry L.Mordike: Magnesium Technology; Metallurgy, Design Data,Applications. Springer 2006
Shahrooz Nafisi • Reza Ghomashchi:Semi-Solid Processing of Aluminum Alloys. Springer 2016.
ASM Handbook, Volume 1A, Cast Iron Science and Technology. 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marcin Gorny,Thin-Wall Ductile Iron Castings. ASM Handbook, Volume 1A, Cast Iron Science and Technology
D.M. Stefanescu, editor, ASM International 2017
Marcin Gorny,Thin-Wall Gray Iron Castings. ASM Handbook, Volume 1A, Cast Iron Science and Technology
D.M. Stefanescu, editor, ASM International 2017
Marcin Górny. Cast Iron: Compacted Graphite. Encyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys, Taylor and Francis 2016.
Holtzer M., Górny M., Dańko R. Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings. Springer, cop. 2015. — (SpringerBriefs in Materials ; ISSN 2192-1091). — ISBN: 978-3-319-14582-2
M. Górny & G. Sikora. Effect of Titanium Addition and Cooling Rate on Primary α(Al) Grains and Tensile
Properties of Al-Cu Alloy. Journal of Materials Engineering and Performance, 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak