Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innowacyjność w odlewnictwie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-211-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna, w zakresie podstawowym kierunki rozowoju światowego odlewnitwa tak w zakresie innowacyjnych materiałów i tworzyw jak i technologii odlewniczych M2A_W31, M2A_W18, M2A_W29, M2A_W14, M2A_W02 Prezentacja
M_W002 Zna, w zakresie podstawowym kierunki rozowoju światowego odlewnitwa tak w zakresie innowacyjnych materiałów i tworzyw jak i technologii odlewniczych M2A_W31, M2A_W18, M2A_W29, M2A_W14, M2A_W02 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi okreslić, które z dostępnych technologii odlewniczych są innowacyjne, potrafi definiować krótkoterminowe trendy rozwoju technologii odlewniczej w zakresie materiałow, stopów i technik wytwarzania. M2A_U21, M2A_U09, M2A_U38, M2A_U08, M2A_U35, M2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi wybrać najlepszą technologię, uwzgledniając wymogi zaawansowania technicznych rozwiązanń oraz najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Potrafi korzystać ze zbioru Najlepszych Dostepnych Technik w obszrze działalności odlewniczej. M2A_U28, M2A_U36, M2A_U35, M2A_U32, M2A_U12 Referat
M_U003 Potrafi okreslić, które z dostępnych technologii odlewniczych są innowacyjne, potrafi definiować krótkoterminowe trendy rozwoju technologii odlewniczej w zakresie materiałow, stopów i technik wytwarzania. M2A_U21, M2A_U09, M2A_U38, M2A_U08, M2A_U35, M2A_U12 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi wybrać najlepszą technologię, uwzgledniając wymogi zaawansowania technicznych rozwiązanń oraz najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Potrafi korzystać ze zbioru Najlepszych Dostepnych Technik w obszrze działalności odlewniczej. M2A_U28, M2A_U36, M2A_U35, M2A_U32, M2A_U12 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma umiejętność pracy indywidualnej lub zespołowej nad przygotowaniem prezentacji, opartej na analizie materiałow źródłowych, ksiązkowych i internetowych M2A_K02, M2A_K05 Prezentacja
M_K002 Ma umiejętność pracy indywidualnej lub zespołowej nad przygotowaniem prezentacji, opartej na analizie materiałow źródłowych, ksiązkowych i internetowych M2A_K02, M2A_K05 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna, w zakresie podstawowym kierunki rozowoju światowego odlewnitwa tak w zakresie innowacyjnych materiałów i tworzyw jak i technologii odlewniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna, w zakresie podstawowym kierunki rozowoju światowego odlewnitwa tak w zakresie innowacyjnych materiałów i tworzyw jak i technologii odlewniczych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi okreslić, które z dostępnych technologii odlewniczych są innowacyjne, potrafi definiować krótkoterminowe trendy rozwoju technologii odlewniczej w zakresie materiałow, stopów i technik wytwarzania. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać najlepszą technologię, uwzgledniając wymogi zaawansowania technicznych rozwiązanń oraz najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Potrafi korzystać ze zbioru Najlepszych Dostepnych Technik w obszrze działalności odlewniczej. + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi okreslić, które z dostępnych technologii odlewniczych są innowacyjne, potrafi definiować krótkoterminowe trendy rozwoju technologii odlewniczej w zakresie materiałow, stopów i technik wytwarzania. + - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi wybrać najlepszą technologię, uwzgledniając wymogi zaawansowania technicznych rozwiązanń oraz najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Potrafi korzystać ze zbioru Najlepszych Dostepnych Technik w obszrze działalności odlewniczej. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma umiejętność pracy indywidualnej lub zespołowej nad przygotowaniem prezentacji, opartej na analizie materiałow źródłowych, ksiązkowych i internetowych - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma umiejętność pracy indywidualnej lub zespołowej nad przygotowaniem prezentacji, opartej na analizie materiałow źródłowych, ksiązkowych i internetowych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Innowacyjność – pojęcia podstawowe

  Kierunki rozwoju w zakresie technologii odlewniczej. Programy innowacyjne w gospodarce krajowej i europejskiej. Koszty wytwarzania – a innowacyjność.
  Pojecie “najlepsze dostepne techniki” w obszarze metalurgii iodlewnitwa.

 2. 2. Nowoczesne technologie w zakresie materiałów inżynierskich na bazie stopów odlewniczczych

  Nowoczesne materiały i stopy odlewnicze na bazie zelaza. Kompozyty odlewane – klasyfikacja, właściwosci, zastosowanie.
  Inne innowacyjne materiały uzyskiwane na drodze odlewniczej.
  Odlewy kierunkowo krzepnace

 3. 3. Nowoczesne, innowacyjne technologie w zakresie metalurgii stopów odlewniczych

  Nowoczesne, innowacyjne technologie przygotowania ciekłych stopów dla podwyższenie ich właściwosci fizycznych, mechanicznych i technologicznych.
  Nowoczesne technologie w zakresie metalurgii w dażeniu do ograniczenia oddziaływania na srodowisku. Technologie ekologicznie akceptowalne.

 4. 4. Innowacyjne technologie w obszarze materiałów formierskich

  Masy formierskie i rdzeniowe nowych generacji. Ochrona środowiska jako podstawowe kryterium nowych tworzyw formierskich.
  Regeneracja jako kierunek ograniczenia zuzycia materiałów formierskich.
  Nowe materiały na formy metalowe – zastosowanie.
  Nowe materiały na formy dla technologii odlewnictwa precyzyjnego i artystycznego.

 5. 5. Innowacyne technologie w zakresie wykonania form odlewniczych

  Rozwój odlewania w faromach bezskrzynkowych – zalety, wady, ograniczenia technologii
  Wykonywanie form z mas ze spoiwami chemicznymi – kierunki rozwoju technologii, nowe materiały, nowe metody badań.
  Nowoczesne powłoki ochronne i sposoby ich nanoszenia.
  Technologia pełnej formy; modele styropianowe.
  Filtry jako powszechne narzędzie podwyższenia jakosci odlewów – zasady projektowania współczesnych układów filtrujacych.
  Zalewania stopów AL pod niskim ciśnieniem w formach piaskowych
  Technologia odlewania stopów wysokoreaktywnych (stopów Mg)

 6. 6. Innowacyjne technologie w zakreseie wytwarzania modeli odlewniczych i obróbki mechanicznej odlewów

  Technologie rapid prototeipiong. Centra obróbki numerycznie sterowanej. Laserowa kontrola geometrii modeli i wyrobów.

 7. 7. Wykonywanie wielkogabarytowych odlewów z nowych materiałow

  Technologia formy dla wielkogabarytowych odlewów. Uzycie jednorazowych, polistyrenowych modeli. Powłoki ochronne i technologia formy. Zalewanie.

 8. 9. Nowoczesne rozwiązania w zakresie projektowania technologii form: wspólczesne programy symulacji

  Projektowanie technologii z wspomaganiem komputerowym

 9. 10. Innowacyjne metody kontroli jakosci odlewów

  Diagnostyka, badania nieniszczące, defaktoskopia – nowoczesne metopdy oceny jakości odlewów

 10. 1. Innowacyjność – pojęcia podstawowe

  Kierunki rozwoju w zakresie technologii odlewniczej. Programy innowacyjne w gospodarce krajowej i europejskiej. Koszty wytwarzania – a innowacyjność.
  Pojecie “najlepsze dostepne techniki” w obszarze metalurgii iodlewnitwa.

 11. 2. Nowoczesne technologie w zakresie materiałów inżynierskich na bazie stopów odlewniczczych

  Nowoczesne materiały i stopy odlewnicze na bazie zelaza. Kompozyty odlewane – klasyfikacja, właściwosci, zastosowanie.
  Inne innowacyjne materiały uzyskiwane na drodze odlewniczej.
  Odlewy kierunkowo krzepnace

 12. 3. Nowoczesne, innowacyjne technologie w zakresie metalurgii stopów odlewniczych

  Nowoczesne, innowacyjne technologie przygotowania ciekłych stopów dla podwyższenie ich właściwosci fizycznych, mechanicznych i technologicznych.
  Nowoczesne technologie w zakresie metalurgii w dażeniu do ograniczenia oddziaływania na srodowisku. Technologie ekologicznie akceptowalne.

 13. 4. Innowacyjne technologie w obszarze materiałów formierskich

  Masy formierskie i rdzeniowe nowych generacji. Ochrona środowiska jako podstawowe kryterium nowych tworzyw formierskich.
  Regeneracja jako kierunek ograniczenia zuzycia materiałów formierskich.
  Nowe materiały na formy metalowe – zastosowanie.
  Nowe materiały na formy dla technologii odlewnictwa precyzyjnego i artystycznego.

 14. 5. Innowacyne technologie w zakresie wykonania form odlewniczych

  Rozwój odlewania w faromach bezskrzynkowych – zalety, wady, ograniczenia technologii
  Wykonywanie form z mas ze spoiwami chemicznymi – kierunki rozwoju technologii, nowe materiały, nowe metody badań.
  Nowoczesne powłoki ochronne i sposoby ich nanoszenia.
  Technologia pełnej formy; modele styropianowe.
  Filtry jako powszechne narzędzie podwyższenia jakosci odlewów – zasady projektowania współczesnych układów filtrujacych.
  Zalewania stopów AL pod niskim ciśnieniem w formach piaskowych
  Technologia odlewania stopów wysokoreaktywnych (stopów Mg)

 15. 6. Innowacyjne technologie w zakreseie wytwarzania modeli odlewniczych i obróbki mechanicznej odlewów

  Technologie rapid prototeipiong. Centra obróbki numerycznie sterowanej. Laserowa kontrola geometrii modeli i wyrobów.

 16. 7. Wykonywanie wielkogabarytowych odlewów z nowych materiałow

  Technologia formy dla wielkogabarytowych odlewów. Uzycie jednorazowych, polistyrenowych modeli. Powłoki ochronne i technologia formy. Zalewanie.

 17. 9. Nowoczesne rozwiązania w zakresie projektowania technologii form: wspólczesne programy symulacji

  Projektowanie technologii z wspomaganiem komputerowym

 18. 10. Innowacyjne metody kontroli jakosci odlewów

  Diagnostyka, badania nieniszczące, defaktoskopia – nowoczesne metopdy oceny jakości odlewów

Zajęcia seminaryjne:
 1. 1. Przygotowanie, w dwu-trzyosobowych zespołach, prezentacji o innowacyjnych materiałach i technologiach odlewniczych

  Zespoły przygotowują i prezentują kolejno swoje prace. Prowadzona jest dyskusja nad tematyką prezentacji.

 2. 2. Przygotowanie indywidualnych opracowań (prezentacji) z zakresi nowoczesnych technologii odlewniczych

  Studencji indywidualnie przygotowują prezentacje wykorzystując inspiracje z tresci wykładów i porzerzają ja o dostepne dane z innych źródeł, treści ksiażek, internetu, własnych doswiadczeń z praktyki odlewniczej, z pracy w laboratoriach, itp

 3. 1. Przygotowanie, w dwu-trzyosobowych zespołach, prezentacji o innowacyjnych materiałach i technologiach odlewniczych

  Zespoły przygotowują i prezentują kolejno swoje prace. Prowadzona jest dyskusja nad tematyką prezentacji.

 4. 2. Przygotowanie indywidualnych opracowań (prezentacji) z zakresi nowoczesnych technologii odlewniczych

  Studencji indywidualnie przygotowują prezentacje wykorzystując inspiracje z tresci wykładów i porzerzają ja o dostepne dane z innych źródeł, treści ksiażek, internetu, własnych doswiadczeń z praktyki odlewniczej, z pracy w laboratoriach, itp

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: udział w wykłądach – waga – 0,20 (20%)
Oceny z zajęć seminaryjnych: ocena prezentacj – 0,80 (80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ocecność na zajęciach seminaryjnych obowiązkowa.
Zalecana i premiowan obecność na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopisma specjalistyczne z ostatnich 10 lat (krajowe – Przegląd Odlewnitwa i zagraniczne)
2.Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
3.Zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny BREF Najlepsze Dostępne techniki w kuźnictwie i przemyśle odlewniczym www.gov.mos.pl
4. Foresight Technologiczny Odlewnictwa Polskiego – Instytu Odlewnitwa 2004-2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak