Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-209-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł obejmuje rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie, zautomatyzowanych maszyn i urządzeń w systemie odlewni. Przedstawiane są podstawowe zasady modernizacji odlewni.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń (ich sterowaniu i automatyzacji) stosowanych w metalurgii i odlewnictwie M2A_W30 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych Referat
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów M2A_U08 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem M2A_K05 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń (ich sterowaniu i automatyzacji) stosowanych w metalurgii i odlewnictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - - - - - - - - +
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem - - - - - - - - - - +
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Zajęcia w ramach modułu są prowadzone w postaci wykładu (15 godzin) oraz ćwiczeń projektowych w formie e-learningu (15 godzin).
    Wykłady
     z zakresu mechanizacji odlewni dotyczą wyposażenia i struktury linii odlewniczych wyposażonych w automaty formierskie,
     z zakresu automatyzacji odlewni dotyczą analizy systemów automatyzacji wybranych stanowisk, gniazd i linii technologicznych w odlewniach, zagadnień kompleksowej automatyzacji odlewni, analizy przykładów robotyzacji wybranych stanowisk w odlewniach, zagadnień doboru środków automatyzacji,
     z modernizacji odlewni dotyczą naukowych i teoretycznych podstaw procesu projektowania wraz z metodologią nowoczesnego projektowania bazującego na ogólnej i matematycznej teorii systemów; obejmuje kompleksowy program projektowania odlewni w ujęciu zintegrowanym oraz zestaw metod i hipotez umożliwiających pragmatyczne kształtowanie koncepcji zakładów odlewniczych wraz z jej składnikami strukturalnymi.

E-learning:

Tematyka ćwiczeń dotyczy opracowania:
 linii wytwarzania odlewów z automatami do formowania bezskrzynkowego,
 koncepcji układu sterowania pracą wybranego zespołu/urządzenia,
 parametrów oraz elementów układu sterowania pracą wybranego zespołu/urządzenia,
 struktury przestrzennej wybranego stanowiska produkcyjnego w odlewni.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – warunki:
1. zapisanie się na kurs e-learningowy w terminie ustalonym przez Prowadzącego,
2. przesłanie projektu oraz zadań indywidualnych przez uczelnianą platformę e-learningową we wskazanych terminach, udział w testach i quizach,
3. obecność na zajęciach kontaktowych w wyznaczonych terminach,
4. pozytywna ocena z kolokwium/zadania indywidualnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów/zadań indywidualnych oraz projektu z wagą 40:60.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana znajomość zasad rysunku technicznego oraz umiejętność obsługi dowolnego programu CAD (2D, 3D), pakietu Microsoft Office (arkusz kalkulacyjny Excel, dokument Word).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. WN-T, Warszawa, 1980.
2. Fedoryszyn A.: Systemy mechanizacji i automatyzacji odlewni. Linie wytwarzania odlewów. Materiał dostępny w formie konspektów.
3. Samsonowicz Z.: Automatyzacja procesów odlewniczych. WN-T. Warszawa, 1985
4. Smyksy K.: Systemy automatyzacji stanowisk, gniazd i linii technologicznych w odlewniach. Materiał dostępny w formie konspektów
5. Wrona R.: Projektowanie odlewni – wykłady (skrypt): nr 712 AGH 1979.
6. Wrona R.: Projektowanie odlewni – ćwiczenia projektowe (skrypt): nr 759 AGH 1980
7. Wrona R.: Model zintegrowanego procesu projektowania zakładów (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1989
8. Wrona R.: Projektoznawstwo – projektowanie odlewni (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1996
9. Wrona R., Stawowy A., Macioł A.: Podstawy inżynierii projektowania odlewni, Kraków 2006, Wyd. PAN-DIT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak