Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia topienia i odlewania żeliwa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-203-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kawalec Magdalena (kawalec@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
dr inż. Szczęsny Andrzej (ascn@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Kopyciński Dariusz (djk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Nowoczesne metody zabiegu sfero- i wermikularyzowania żeliwa. Dobór składu chemicznego i technologii wytapiania ciekłego metalu (“stopu”) w aspekcie otrzymania odlewów wysokojakościowego żeliwa.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. M2A_W12 Egzamin
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej M2A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego M2A_W35 Kolokwium
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI) M2A_W35 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI) - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład

1.Dobór materiałów wsadowych pieca, składu chemicznego żeliwa wyjściowego i warunków jego wytapiania, z przeznaczeniem do zabiegu modyfikowania, sferoidyzowania i wermikularyzowania.
2.Hipotezy wyjaśniające mechanizm modyfikacji, sferoidyzacji oraz wermikularyzacji żeliwa. Zasady otrzymywania żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego, sferoidalnego oraz wermikularnego.
3.Metody modyfikacji, sferoidyzacji oraz wermikularyzacji żeliwa, a także zasady dobru reagentów do tych zabiegów metalurgicznych.
4.Zasady otrzymywania odlewów z żeliwa poddanych zabiegowi hartowania izotermicznego i /bądź dodatkowo zabiegowi uzupełniającemu.
5.Struktura i właściwości żeliwa ausferrytycznego typu ADI.
6.Przykłady zastosowania odlewów z wymienionych rodzajów żeliwa wysokojakościowego oraz wskazanie rezerwy produkcyjno-ekonomicznej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Ocena struktury żeliwa modyfikowanego, sferoidalnego i wermikularnego.
2. Badania metaloznawcze żeliwa ADI.
3. Wykonanie zabiegu obróbki pozapiecowej: sferoidyzacja i wermikularyzacja.
4. Przeprowadzenie zabiegu obróbki cieplnej: austenityzowanie + hartowanie z przemianą izotermiczną.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 55:45

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kapturkiewicz W.: Modelowanie krystalizacji odlewów żeliwnych. Monografia nr 2/2003, Wyd. AKAPIT stron 171.
2.Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
3.Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
4.Fraś E., Podrzucki C.: Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH, nr 675, Kraków 1981.
5.Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa żeliwa (kopie do wglądu studentom).
6.Transactions of the American Foundrymen’s Society, volumeny z roku 1990-2015 (volumeny dostępne w Katedrze ISiKO)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa – wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa PAN, Monografia No1, 2001, stron 128.
2. Guzik E.: Structure and mechanical properties as well as application of high quality vermicular cast iron. Archives of Foundry Engineering, Polish Academy of Sciences, Vol.10, 2010, Iss.3,p.95-100

Informacje dodatkowe:

Brak