Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia sztuki
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-116-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki.
Umiejętności
M_U001 Umie stosować współczesne metody numeryczne oraz przetwarzać informacji tekstowe. Potrafi korzystać z technik informatycznych oraz metod wyszukiwania i pozyskiwania informacji oraz komunikowania się z wykorzystaniem sieci komputerowej. Potrafi wykorzystać w działalności inżynierskiej komputerowe programy użytkowe; ma umiejętność tworzenia prezentacji komputerowych. Referat,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się. Referat,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stosować współczesne metody numeryczne oraz przetwarzać informacji tekstowe. Potrafi korzystać z technik informatycznych oraz metod wyszukiwania i pozyskiwania informacji oraz komunikowania się z wykorzystaniem sieci komputerowej. Potrafi wykorzystać w działalności inżynierskiej komputerowe programy użytkowe; ma umiejętność tworzenia prezentacji komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wiedza o sztuce pozwala rozumieć rzeczywistość w artystycznych przejawach. Kluczowe znaczenie ma tu obcowanie ze sztuką będące wynikiem spotkania dzie

Zajęcia w oparciu o zbiory muzealne i zabytki, z naciskiem na zbiory i zasoby miasta Krakowa
1. Sztuka prehistoryczna
2. Sztuka starożytna (Egipt, Grecja, Rzym)
3. Sztuka w średniowieczu
4. Sztuka nowożytna
6. Sztuka nowoczesna
7. Sztuka Krakowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena aktywności na wykładach. Frekwencja na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową. Wymagana jest obecność na min. 50% zajęć. Ocena 5,0 jest wystawiana przy 100% frekwencji na zajęciach oraz na podstawie dodatkowej pracy końcowej, przygotowanej w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, z zakresu historii sztuki miasta, regionu, Polski, Europy.
80-90% obecności ocena 4.0.
50-60% obecności ocena 3.0.
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna z zakresu historii odlewnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 1, Warszawa 1991
2.Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 2, Warszawa 1991
3.Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski Warszawa, 2005
4.Meyer Peter, Historia sztuki europejskiej. T. 1, Od starożytności do schyłku średniowiecza, Warszawa 1973.
5.Meyer Peter, Historia sztuki europejskiej. T. 2, Od renesansu po czasy współczesne, Warszawa 1973.
6.Janson Horst Woldemar, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993
7.Historia sztuki: od starożytności do postmodernizmu, pod red. Claude'a Frontisiego; Warszawa, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Metalowe przedmioty codziennego użytku w malarstwie późnego średniowiecza na wybranych przykładach — Metal object of everyday use in the painting of late medieval on selected cases, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r., Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2009, s. 59–64.
2. Z badań nad wytwórczością średniowiecznych ozdób — On the study of the production of ornaments in the Middle Ages, Wojciech Głowa, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 97–110
3. Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik — Leonardo da Vinci – construction engineer and founder, M. MAJ, A. GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012, S. 39–46.

Informacje dodatkowe:

Na prośbę studentów zajęcia mogą odbywać się co tydzień i mogą być łączone.
Zajęcia mogą odbywać się w terenie, w obiektach zabytkowych i muzealnych.