Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewnictwo artystyczne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-113-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Odlewnictwo artystyczne przedstawione zarówno od strony artystycznej, jak i technologicznej. Omówione zostaną odlewy artystyczne, twórcy, pracownie, technologie i stopy w odlewnictwie artystycznym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju metalurgii i odlewnictwa w ujęciu historycznym. Ma wiedzę w zakresie twórczości artystycznej z zakresu odlewnictwa i sylwetek współczesnych rzeźbiarzy. Referat
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stopów stosowanych w odlewnictwie artystycznym. Referat
M_W003 Ma wiedzę z zakresu technologii stosowanych w odlewnictwie artystycznym. Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli społecznej inżyniera odlewnika w dziejach cywilizacji i w sztuce, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu opinii dotyczących problematyki technologicznej i artystycznej w odlewnictwie Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju metalurgii i odlewnictwa w ujęciu historycznym. Ma wiedzę w zakresie twórczości artystycznej z zakresu odlewnictwa i sylwetek współczesnych rzeźbiarzy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stopów stosowanych w odlewnictwie artystycznym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu technologii stosowanych w odlewnictwie artystycznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli społecznej inżyniera odlewnika w dziejach cywilizacji i w sztuce, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu opinii dotyczących problematyki technologicznej i artystycznej w odlewnictwie - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Odlewnictwo artystyczne

Kategorie odlewów artystycznych: pomniki, statuetki, medale, biżuteria. Odlewy artystyczne na tle dziejów sztuki polskiej i europejskiej. Technologie tradycyjne stosowane w odlewnictwie artystycznym. Technologia wytapianych modeli w odlewaniu małych form artystycznych i wyrobów jubilerskich. Technologie nowoczesne w odlewnictwie artystycznym. Stopy metali nieżelaznych i metali szlachetnych w odlewnictwie artystycznym. Artystyczne odlewy z żeliwa. Tradycje odlewnicze: Vischerowie, Felczyńscy. Twórcy i ich pracownie: Auguste Rodin oraz Eugene Rudier, Igor Mitoraj, Marian Konieczny, Bronisław Chromy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena aktywności na wykładach. Frekwencja na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową. Wymagana jest obecność na min. 50% zajęć. Ocena 5,0 jest wystawiana przy 100% frekwencji na zajęciach oraz na podstawie dodatkowej pracy końcowej, przygotowanej w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, z zakresu ochrony dziedzictwa miasta, regionu, Polski, Europy.
80-90% obecności ocena 4.0.
50-60% obecności ocena 3.0.
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Odlewnictwo artystyczne : formowanie i odlewanie w sztuczkach, Józef Gawroński, Tadeusz Wojarski. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
2. Odlewnictwo artystyczne : formowanie i odlewanie w sztuczkach oraz metodą wytapianych modeli, Józef Gawroński [et al. ]. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
3. Technologia dawnych odlewów artystycznych, Jerzy Piaskowski. Kraków : Wydaw. Instytutu Odlewnictwa, 1981.
4. Niezbędnik złotnika : zestaw podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych / red. Alina Tyro-Niezgoda, Margita Grabowska ; [aut.: Marcin Gronkowski et al.]. Warszawa : Wytwórnia Antidotum, 2011.
5. Igor Mitoraj. Rzeźby i rysunki. Praca zbiorowa. MCK: 2003
6. Kamień i marzenie. Autobiografia. Bronisław Chromy, Wydawnictwo: WAM, 2005
7. Kształty Pamięci: rzecz o Marianie Koniecznym, Jerzy Skrobot. Kraków : Promotor, 2009
8. Czesław Dźwigaj Dzieło w Spiżu – K. Ślusarczyk, 2006.
9. Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Jerzy J. Sobczak. Kraków : Instytut Odlewnictwa, 2012.
10. Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) : wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Anna Kwiecień. — Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2017. S. 232–238.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Aneks XV — Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek Kranc, W: Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) : wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Anna Kwiecień. — Gliwice : Muzeum w Gliwicach, cop. 2017. S. 232–238.
2. Bronze Jewellery from the Early Iron Age urn-field in Mała Kępa : an approach to casting technology – A. GARBACZ-KLEMPKA, Ł. Kowalski, J. Gackowski, M. PEREK-NOWAK, Archives of Foundry Engineering 2017 vol. 17 iss. 3, s. 175–183.
3. Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts – A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk, Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26.
4. Copper alloys in investment casting technology – S. RZADKOSZ, J. ZYCH, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. Kranc, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, T. Stolarczyk. Metalurgija 2015 vol. 54 no. 1, s. 293–296.
5. Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu — Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Edward Czekaj, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. S. 37–62.
6. Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik — M. MAJ, A. GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia. Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. S. 39–46.
7. Mediaeval casts of the eastern reliquary crosses – A. GARBACZ-KLEMPKA, E. M. Nosek, S. RZADKOSZ, Archives of Foundry Engineering, 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 147–152.
8. Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli — Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Edward Czekaj, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia, red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. S. 63–76.
9. Opracowanie technologii oraz wykonanie medalionu upamiętniającego 65-lecie Wydziału Odlewnictwa AGH — Michał Jurek, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia , red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. S. 79–98.
10. Aluminium jako tworzywo artystyczne : opracowanie technologii wykonania statuetki ze stopu na osnowie aluminium — Zofia Kwak, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Janusz KOZANA, Dominik Rachwał // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; 2014 nr 30, s. 131–136.

Informacje dodatkowe:

Po uzgodnieniu z grupą możliwe zajęcia w terenie, w przestrzeni miejskiej, obiektach sakralnych i muzealnych, pracowniach odlewniczych i rzeźbiarskich. Możliwość łączenia zajęć.