Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-109-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suchy Józef (jsuchy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł pozwala zapoznać się z metodami poszukiwania i przetwarzania informacji. Pozwala pozyskać podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów użytkowych i sieci komputerowych w tym celu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Metody poszukiwania informacji, gromadzenia, wiedza z zakresu przetwarzania informacji
M_W002 Podstawowa znajomość oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie technologii.
Umiejętności
M_U001 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w tym sieci komputerowych. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność posługiwania się programami użytkowmi.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Metody poszukiwania informacji, gromadzenia, wiedza z zakresu przetwarzania informacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Podstawowa znajomość oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie technologii. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w tym sieci komputerowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność posługiwania się programami użytkowmi. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych w technice.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice

Konfigurowanie urządzeń sieciowych trzeciej warstwy modelu OSI. Konfiguracja serwerów sieciowych NAS oraz wybranych usług sieciowych. Konfiguracja firewall’a, serwera DHCP, NAT. Przygotowanie okablowania sieciowego. Projektowanie podsieci.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest za pomocą średniej ważonej z ocen z kolokwiów oraz ocen ze sprawozdań i oceny z prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość pojęć związanych z sieciami komputerowymi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa, Akademia sieci Cisco CCNA semestry 1 & 2
2. Karol Krysiak, Sieci komputerowe kompendium
3. W. Richard Stevens, Biblia TCP/IP tom1
4. Matthew S. Gast, 802.11 Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny
5. Innokenty Rudenko, Tsunami Computing, Routery Cisco. Czarna księga

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak