Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metaloznawstwo i obróbka cieplna odlewów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-107-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Tęcza Grzegorz (tecza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Tęcza Grzegorz (tecza@agh.edu.pl)
dr inż. Tyrała Edward (tyrala@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Udział w zajęciach pozwala na zapoznanie się z podstawowymi procesami zachodzącymi podczas obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów. Zapoznanie ze stopami o wybranych właściwościach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi opisać układ równowagi Fe-Fe3C. Potrafi odróżnić składniki strukturalne występujące w stopach Fe-C. M2A_W19, M2A_W12, M2A_W18 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat przemian fazowych występujących w stopach Fe-C Zna podstawowe procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej Ma podstawową wiedzę na temat wpływu różnych czynników na podstawowe procesy obróbki cieplnej M2A_W19, M2A_W12, M2A_W18 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 Zna ośrodki chłodzące, atmosfery ochronne, wady powstające podczas o. c. Ma podstawową wiedzę na temat wpływu pierwiastków stopowych na właściwości stopów i ich o. c. Potrafi scharakteryzować wybrane stopy, zna ich właściwość i zastosowanie M2A_W19, M2A_W12, M2A_W18 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W004 Zna właściwości wybranych stopów o szczególnym przeznaczeniu Potrafi scharakteryzować wybrane odlewnicze stopy metali nieżelaznych, zna ich właściwości, zastosowanie i o. c. M2A_W19, M2A_W12, M2A_W18 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi opisać układ równowagi Fe-Fe3C. Potrafi odróżnić składniki strukturalne występujące w stopach Fe-C. + - + - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat przemian fazowych występujących w stopach Fe-C Zna podstawowe procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej Ma podstawową wiedzę na temat wpływu różnych czynników na podstawowe procesy obróbki cieplnej + - + - - + - - - - -
M_W003 Zna ośrodki chłodzące, atmosfery ochronne, wady powstające podczas o. c. Ma podstawową wiedzę na temat wpływu pierwiastków stopowych na właściwości stopów i ich o. c. Potrafi scharakteryzować wybrane stopy, zna ich właściwość i zastosowanie + - + - - + - - - - -
M_W004 Zna właściwości wybranych stopów o szczególnym przeznaczeniu Potrafi scharakteryzować wybrane odlewnicze stopy metali nieżelaznych, zna ich właściwości, zastosowanie i o. c. + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

układ równowagi Fe-Fe3C, składniki strukturalne występujące w stopach Fe-C, przemiany fazowe w stopach Fe-C, procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, wpływ czynników na przemiany zachodzące w stopach Fe-C, hartowność, ośrodki chłodzące, atmosfery ochronne, wady powstające podczas obróbki cieplnej, wpływ pierwiastków stopowych na właściwości stopów, charakterystyka wybranych stopów – ich właściwość i zastosowanie, stopy o szczególnym przeznaczeniu, odlewnicze stopy metali nieżelaznych – ich właściwości, zastosowanie i obróbka cieplna

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie i szkolenie BHP (1,5 godz.). 2. Badania metalograficzne staliwa (3 godz.). 3. Badania metalograficzne żeliwa (3 godz.). 4. Obróbka cieplna staliwa (3 godz.). 5. Obróbka cieplna żeliwa (3 godz.). 6. Badania metalograficzne staliwa stopowego (3 godz.). 7. Badania metalograficzne żeliwa stopowego (3 godz.). 8. Obróbka cieplna staliwa stopowego (3 godz.). 9. Obróbka cieplna żeliwa stopowego (3 godz.). 10. Badania metalograficzne i obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych (3 godz.).
11. Zaliczenie (1,5 godz.)
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych to zaliczenie wszystkich tematów, a ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ze wszystkich ćwiczeń.
Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń w formie kolokwium i/lub odpowiedzi ustnej.

Zajęcia seminaryjne:

Referaty w formie prezentacji na temat wybrany przez studenta, zaakceptowany przez prowadzącego z zakresu metaloznawstwa.
Zaliczenie zajęć seminaryjnych na podstawie oceny z przedstawionej prezentacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych to podstawa do przystąpienia do egzaminu.
Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z: egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć seminaryjnych z wagą 33:33:33

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Przybyłowicz: „Metaloznawstwo”, WNT, W-wa, 2003, 2007
2. L. A Dobrzański: „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”, WNT, W-wa, 1998
3. T. Malkiewicz: „Metaloznawstwo stopów żelaza” PWN, W-wa 1976,1978
4. Inne podręczniki do metaloznawstwa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Tęcza G.: „Charakterystyka połączeń spawanych w modyfikowanym staliwie Cr-Ni-Nb odlewanym odśrodkowo”. Przegląd Odlewnictwa nr 6, 2007, s. 12-16.
2) Tęcza G., Głownia J, Rąpała M, Stańczak S.: „Zjawisko segregacji w grubościennych odlewach ze staliwa Hadfielda”. Przegląd Odlewnictwa nr 1-2, 2008, s. 10-15.
3) Tęcza G, Głownia J.: „Wpływ modyfikacji staliwa Cr-Ni-Nb odlewanego odśrodkowo na kształtowanie plastyczności w wysokich temperaturach”. Archives of Foundry Engineering, Volume 8, Issue 4/2008, p. 209-212.
4) Tęcza G., Zapała R., Kawalec M.: „Rola Ti, Zr i Ce w kształtowaniu odporności na nawęglanie staliwa Cr-Ni-Nb”. Archives of Foundry Engineering, Volume 8, Special Issue 3/2008, p. 144-148.
5) Sobula S., Tęcza G., Rąpała M., Stańczak S., Głownia J.: „Efekty przesycania staliwa Hadfielda w polimerach”. Przegląd Odlewnictwa nr 7-8, 2008.
6) Sobula S., Tęcza G., Głownia J.: „Odporność na zużycie staliwa niskostopowego z zawartością austenitu szczątkowego”. XXXII Konferencja Naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008: „Nowoczesne technologie w odlewnictwie”, Kraków, grudzień 2008, s. 163-168.
7) Sobula S., Rąpała M., Tęcza G., Głownia J.: „Staliwo z granicą plastyczności powyżej 1300MPa porównywalne z okuwkami”. Przegląd Odlewnictwa nr1-2, 2009,
s.102-106.
8) Sobula S., Tęcza G.: „Stabilizacja mikrostruktury staliwa Hadfielda w podwyższonej temperaturze w obecności chromu”. Przegląd Odlewnictwa nr 3, 2009, s. 132-137.
9) Tęcza G., Zapała R.: „Kształtowanie plastyczności i wytrzymałości w maksymalnej temperaturze pracy staliwa Cr-Ni-Nb odlewanego odśrodkowo przez modyfikację składu chemicznego”. Przegląd Odlewnictwa nr 1-2, 2009, s. 120-124.
10) Tęcza G., Sobula S: „Zmiany ilości węglików w strukturze kolumnowej i równoosiowej rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa 32Ni-25Cr-Nb wywołane jego modyfikacją”. Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, Wyd. AGH, vol. 37 no. 2, 2011, s. 179–184.
11) Sobula S., Dąbal B., Tęcza G., Wajda W.: „Właściwości staliwa L20HGSNM modyfikowanego borem i tytanem”. Przegląd Odlewnictwa nr 3-4, 2012, s. 136-138.
12) Tęcza G.: „Właściwości mechaniczne i struktura rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa 32Ni-25Cr-Nb, po modyfikacji cerem”. Inżynieria Materiałowa nr 1, 2013, s. 43-49.
13) Sobula S., Tęcza G., Krasa O., Wajda W.: „Modyfikacja staliwa niskostopowego Cr-Mn-Si-Ni-Mo borem, tytanem i MZR”. Archives of Foundry Engineering. Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering, vol. 13 spec. iss. 3, 2013, s. 153–156.
14) Tęcza G., Sobula S.: „Effect of heat treatment on change microstructure of cast high-manganese hadfield steel with elevated chromium content”. Archives of Foundry Engineering. Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering, vol.14 (3), 2014, s. 67–70.
15) Kalandyk B., Tęcza G., Zapała R., Sobula S.: „Cast high-manganese steel – the effect of microstructure on abrasive wear behaviour in Miller test”. Archives of Foundry Engineering. Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering, vol. 15 iss. 2, 2015, s. 35–38.

Informacje dodatkowe:

Brak