Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic geology II (industrial materials)
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
BGG-2-201-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Botor Dariusz (botor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Economic geology II (industrial materials)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Student gets acquainted with: 1. main petrographic types of rocks that can be applied as raw materials (building stones, aggregates, clay minerals, salts and other chemical minerals); 2. mineralogy, petrography and mechanical properties of the rocks applied as raw materials. GG2A_W01, GG2A_W05 Kolokwium
M_W003 Student knows relationships between origin of the rock and its mineral, petrographic, structural and textural features and, firther on, its mechanical properties and, thus, application as raw material. GG2A_W05, GG2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U003 Student is able to identify, examin and describe basic types of rocks used as raw materials. GG2A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Student is able to select proper procedures and tools for succesful selection of raw material good for practical application. GG2A_U10, GG2A_U14 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K002 Student is able to work in a team and plan, share and compile stages of the project and contribution of the team members. GG2A_K01, GG2A_K02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Student gets acquainted with: 1. main petrographic types of rocks that can be applied as raw materials (building stones, aggregates, clay minerals, salts and other chemical minerals); 2. mineralogy, petrography and mechanical properties of the rocks applied as raw materials. + - - - - - + - - - -
M_W003 Student knows relationships between origin of the rock and its mineral, petrographic, structural and textural features and, firther on, its mechanical properties and, thus, application as raw material. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student is able to identify, examin and describe basic types of rocks used as raw materials. + - - - - - + - - - -
M_U004 Student is able to select proper procedures and tools for succesful selection of raw material good for practical application. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Student is able to work in a team and plan, share and compile stages of the project and contribution of the team members. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

I. Building stones and aggregates:
1. Introduction to economic geology of rock raw materials:
- main groups of rock raw materials
- geology, mineral occurrence and a deposit
- origin of a rock and properties of a stone.
2. Classification of igneous, metamorphic and sedimentary rocks.
3. Physical (mechanical) properties of stone: rock pores and porosity, water sorption, bulk specific gravity, rock hardness, compressive strength, tensile strength, frost resistivity, modulus of rupture, modulus of elasticity, thermal properties, dry-to-wet strength ratio, ultrasound propagation.
4. Natural deformations of rocks and stones.
5. Methods of testing of rock and stone properties.
6. Review of Polish deposits of stones (igneous, metamorphic and sedimentary):
- deposits of magmatic and metamorphic stones in Lower Silesia
- deposits of sandstones (Carpathnian Mts., Lower Silesia, Holy-Cross Mts.)
- deposits of carbonates (Krakow-Silesian Upland, Holy-Cross Mts., Lublin Upland)
7. Review of European and World deposits of stones – igneous, metamorphic and sedimentary.
8. Deposits of gravel and sand: origin, quality, occurrence in Poland and worldwide;
9. Deposits of clays: origin, quality, occurrence.

II. Evaporites:

1-2. Ocean waters salinity, chemical composition of evaporate deposits, cyclic sedimentation, models of evaporate basins, contemporary salt sedimentation
3-4. Evaporites as a mineral resource. World’s deposits of rock salts and K-Mg salts.
5-6. Mineral resources of sulfur, phosphorus, lithium and borates.

III. Coal
1. Introduction:
- definition of coal geology
- scope and coal use
2. Origin of coal:
- sedimentation of coal and coal-bearing sequences
- coalification processes, causes of coalification
3. Coal petrology elements:
- macerals and lithotypes, mineral content of coals, coal rank
- coal quality (chemical and physical properties of coal, and their classifications)
4. Age and occurrence of coal:
- coal and plate tectonics,
- age and geographical distribution of coal in the world
5. Coal exploration and coal resources and reserves. Coal mining. Coal and the environment.

Zajęcia praktyczne:

I. Building stones and aggregates:
1. Examination (macroscopic) of various types of magmatic and metamorphic building stones.
2. Examination (macroscopic) of various types of sandstones and carbonates
3. Examination (microscopic) of various types of Polish stones (magmatic, metamorphic and sedimentary)
4. Gravel and sand: petrographic composition and grain size of sediments of various origin and source area.
5. Clays: examination of clays of various origin.
6. Critical analysis of geological data for prospecting of raw materials (stones and aggregates).

II. Evaporites:
1. Saline minerals.
2. Texture and structure of rock salts.
3. Project of development of selected salt deposit.

III. Coal
Macroscopic description of the coal. Coal quality assessment. Examples of the coal deposits from Poland and the world.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The course will consist of three separate parts (comprising lecture and practical class) delivered and evaluated by J. Magiera, PhD (part I: Building stones and aggregates), Krzysztof Bukowski, DSc (part II: Evaporites) and D. Botor, PhD (part III: Coal).
The final grade: = grade of part I * 0.33+ grade of part II * 0.33 + grade of part III * 0.33
grade of part I (Building stones and aggregates) = grade of practical class * 0.48 + exam grade * 0,52
grade of part II (Evaporites) = grade of project*0.6 + exam grade*0.4
grade of part III (Coal) = = grade of practical class * 0.5 + exam grade * 0,5
Exam will consist of 3 separate parts too. Each part will comprise 4-5 questions and will be evaluated by appropriate lecturer.
Moreover:
- all parts must be passed with mark 3.0 (satisfactory) or higher;
- attendance of lecture is not obligatory;
- attendance of practical class is obligatory; class missing due to an absence must be completed individually according to instruction given by the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Students must have at least basic knowledge and practical experience in general geology, mineralogy, petrography and microscopic methods

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Building stones and aggregates:
Prikryl, R. (ed.), 2004 – Dimension Stone. Balkema
Smith, M. R. & Collis, L. (eds.), 1993 – Aggregates. The Geological Society of London.
Winkler, E. M., 1997 – Stone in architecture. Properties, durability. Springer.
Siegismund, S., Weiss, T. & Vollbrecht A. (eds.), 2002 – Natural stone: weathering phenomena,
conservation strategies and cas studies. The Geological Society of London.
Latham, J.-P., 1998 – Advances in aggregates and armourstone evaluation. The Geological Society of
London.
Smith, M. R. (ed.),1999 – Building stone, rock fill and armourstone in construction. The Geological
Society of London.
Misra C. K. (1999) – Understanding Mineral Deposits.
2. Evaporites:
Warren J., 2006 – Evaporites. Their Evolution and Economics. Springer.
Babel M., Schreiber Ch., 2013 – Geochemistry of Evaporites and Evolution of Seawater; In: Mackenzie F.
(ed). Treatise on Geochemistry, v. 9. Sediments, Diagenesis, and Sedimentary Rocks, Elsevier.
Garlicki A., 2013 – Salt Mines in the World; [in] Andrzej Nowakowski, in: The “Wieliczka Salt Mine. An
Underground Treasure. Universitas Kraków,
Poborska-Młynarska K., Toboła T., 2013 – Glossary of mining and geological terms. [in] Andrzej
Nowakowski, in: The “Wieliczka Salt Mine. An Underground Treasure. Universitas Kraków.
3. Coal:
Larry Thomas 2002. Coal Geology. Wiley-Blackwell. Książka dostępna w Bibliotece Gł. ale także w Internecie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bukowski K., Czapowski G., Karoli S., Bąbel M. 2007. Sedimentology and geochemistry of the Middle Miocene (Badenian) salt-bearing succession from East Slovakian Basin (Zbudza Formation) From: Schreiber, B. C., Lugli, S. & Babel, M. (eds) Evaporites Through Space and Time. Geological Society, London, Special Publications, 285, 247–264.

Bukowski K., Czapowski G. 2009. Salt geology and mining traditions: Kalush and Stebnik mines (Fore-Carpathian region, Ukraine). Geoturystyka 3 (18): 3-28

Czapowski G., Bukowski K. 2010. Geology and resources of salt deposits in Poland: the state of the art. Geological Quarterly vol. 54 s. 509–518.

De Leeuw A., Bukowski, K., Krijgsman, W. and Kuiper, K.F. 2010. Age of the Badenian salinity crisis; impact of Miocene climate variability on the circum Mediterranean region, Geology,v.38, no. 8; 715-718

Bielowicz B., Misiak J., Wagner M., Botor D. 2017. Critical elements in ash fly from coal used in Polish energy plants. E3S Journal.

Botor, D., Anczkiewicz, A.A., 2015. Thermal history of the Sabero Coalfield (Southern Cantabrian Zone, NW Spain) as revealed by apatite fission-track analyses from tonstein horizons: implications for timing of coalification. International Journal of Earth Sciences 104, 1779–1793.

Botor, D., 2014. Timing of coalification of the Upper Carboniferous sediments in the Upper Silesia Coal Basin (SW Poland) on the basis of by apatite fission track and helium dating. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 30 (1), 85–104.

Botor D., 2012. Hydrothermal fluids influence on the thermal evolution of the Stephanian sequence, the Sabero Coalfield (NW Spain). Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; vol. 38 no. 4, s. 369–394.

Botor D., 2011. Trace element geochemistry in coals from the Southern Cantabrian Zone (NW Spain): preliminary results. Mineralogia 42, No 1: 39-51.

Botor D. 2009. Ewolucja stopnia uwęglenia utworów górnokarbońskich w obszarze górniczym Janina w Libiążu we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Kwartalnik Geologia – AGH vol. p. 20-30.

Botor D., 2005. Geochemistry of Upper Carboniferous tonsteins from the Sabero Coal-field (NW, Spain). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwiach. Seria – Górnictwo, vol.. 268, p. 19-30.

Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK, 2004 – Decorativeness – an important criterion of the evaluation of the deposits of building and road stones. Górnictwo Odkrywkowe, 46 nr 3–4, s. 45–49.

BROMOWICZ Jan, FIGARSKA-WARCHOŁ Beata, KARWACKI Andrzej, KOLASA Anna, MAGIERA Janusz, PESZAT Czesław, REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, STAŃCZAK Grażyna, 2004 – Evaluation of building and road stone deposits. International geological congress : Florence–Italy, August 20–28, 2004.

Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA, 2006 – Natural crushed aggregates and European Ecological Network Natura 2000. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 115, s. 3–18.

Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK 2005 – Evaluation of the Polish deposits of building and road stones in the light of European Union regulations. Wyd. Nauk. AGH.

Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK , 2005 – Physical and mechanical properties of mineral product in Polish deposits used as building stone. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 109, s. 13–24.

Informacje dodatkowe:

Brak