Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programming for Android
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-708-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The goal of this classes is learning of development of mobile apps.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady wykorzystania specyficznych urządzeń dostępnych w urządzeniach mobilnych. Projekt
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego. Projekt
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym. Projekt
M_W004 Zna i rozumie specyfikę programowania urządzeń mobilnych oraz modele dystrybucji oprogramowania. Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną przy uwzględnieniu ograniczeń terminali mobilnych. Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową. Projekt
M_U003 Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych. Projekt
M_U004 Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację na urządzenie mobilne oraz przygotować ją do dystrybucji. Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady wykorzystania specyficznych urządzeń dostępnych w urządzeniach mobilnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie specyfikę programowania urządzeń mobilnych oraz modele dystrybucji oprogramowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną przy uwzględnieniu ograniczeń terminali mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację na urządzenie mobilne oraz przygotować ją do dystrybucji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Getting the skill-set for programming of mobile devices (smartphones, tablets), using Android-based devices as an example.

1. Review and comparison of the most common mobile operating systems. Basic programming, security and app distribution information.
2. Android architecture. JAVA basics. A typical app’s architecture.
3. File handling, access to the file system, local database.
4. Multimedia in Android – sound & video.
5. Accessing network. Client – server model. Selected aspects of app security.
6. Sensors.
7. GUI.
7. Directions of development of mobile operating systems and their meaning in modern society.

Ćwiczenia projektowe:
Practical skills in programming mobile devices.

Getting practical skills in programming of mobile devices.

1. Propozycja i analiza problemu.
2. Projekt aplikacji mobilnej.
3. Realizacja aplikacji mobilnej.
4. Testy modułów aplikacji mobilnej.
5. Wdrożenie i prezentacja rozwiązania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 21 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz z prezentacji rozwiązania.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość systemów operacyjnych, języka programowania obiektowego JAVA, podstawowych protokołów sieciowych i bezpieczeństwa w sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Android developers: http://developer.android.com
2. Bruce Eckel, ,,Thining in JAVA'', Free Electronic Book: http://www.mindview.net/Books/TIJ/
3. Murphy "The Busy Coder's Guide to Android Development"

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Przedmiot prowadzony jest przez dr. Jacka Dańdę z firmy Cisco.