Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applications of Digital Signal Processors
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-705-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rumian Roman (rumian@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rumian Roman (rumian@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Introduction to digital spectral analysis and digital filtering with practical applications.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows definitions, concepts and algorithms of digital signal processing ES1A_U08, ES1A_W18, ES1A_W20, ES1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Students can use tools and algorithms of digital signal processing ES1A_U08, ES1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
M_U002 Students can analyze signals and systems in time domain and frequency domain ES1A_U08, ES1A_W18, ES1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
M_U003 Student can design basic digital signal processing systems ES1A_W20, ES1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
M_U004 Student can interpret information from literature about signal processing algorithms ES1A_K01, ES1A_U01, ES1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understand necessity of giving the society actual and clear information and opinions upon digital signal processing methods ES1A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows definitions, concepts and algorithms of digital signal processing + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students can use tools and algorithms of digital signal processing + - + - - - - - - - -
M_U002 Students can analyze signals and systems in time domain and frequency domain + - + - - - - - - - -
M_U003 Student can design basic digital signal processing systems + - + - - - - - - - -
M_U004 Student can interpret information from literature about signal processing algorithms + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understand necessity of giving the society actual and clear information and opinions upon digital signal processing methods + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Introduction to CrossCore Embedded Studio and ADSP-21489 EZ-Board
  2. Fixed-point arith­metic (fixed-point) and float­ing point CPU of the ADSP-21489
  3. Imple­men­ta­tion of Delay and echo
  4. The SISD and SIMD imple­men­ta­tion of sam­ple based ver­sion FIR fil­ters
  5. The SISD and SIMD imple­men­ta­tion of sam­ple based ver­sion IIR fil­ters
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Positive final evaluation from, both, laboratory exercises and examination is required.
2. Mean value is calculated from marks obtained by a student during all final laboratory evaluations and all examination dates.
3. Final mark is calculated using the following formulae:
if mean>4.75 then OK:=5.0 else
if mean>4.25 then OK:=4.5 else
if mean>3.75 then OK:=4.0 else
if mean>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
4. If positive results from laboratory and examination are obtained during the first attempt (date) and the final mark is lower than 5.0, then the final mark is increased by 0.5.
5. Positive laboratory evaluation can be obtained also during one additional date in examination session. But this possibility is only for students having no less than 40% of laboratory points.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Elementary/basic knowledge of: mathematics, numerical methods, theory of signals and systems, programming in Matlab.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.V. Oppenheim, R.W. Schafer: Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall, 1989.
2. R. G. Lyons: Understanding Digital Signal Processing. Addison Wesley Longman, 1997, 2004.
3. E.C. Ifeachor, B.W. Jervis: Digital Signal Processing: A Practical Approach. Addison-Wesley 1993.
4. D.K. Manolakis, V.K. Ingle: Applied Digital Signal Processing. Cambridge University Press 2011.
5. S.D. Stearns, R.A. David: Signal Processing Algorithms in Matlab. Prentice Hall 1996.
6. S. W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, California Technical Publishing 1997.
7. J.G. Proakis, D.K. Manolakis: Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, Applications. Prentice-Hall 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Participation in EU POWER English language improvement course in 2018.