Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diplom Laboratory
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-613-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Can properly use mathematical, simulation and empirical models for analysis and assessment of engineering problems ES1A_U08, ES1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 He can estimate the time needed for the implementation of the task assigned and develop and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met ES1A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the social role of a technical university graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way ES1A_K06, ES1A_K05 Praca dyplomowa
M_K002 Is aware of the importance of professional behavior and respect for diversity of views ES1A_K01, ES1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Can properly use mathematical, simulation and empirical models for analysis and assessment of engineering problems - - - + - - - - - - -
M_U002 He can estimate the time needed for the implementation of the task assigned and develop and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the social role of a technical university graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way - - - + - - - - - - -
M_K002 Is aware of the importance of professional behavior and respect for diversity of views - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 14 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The prerequisite for obtaining a positive evaluation of the module is the selection of the diploma thesis topic and the preparation of its outline.
The final evaluation is decided by the promoter of the diploma thesis, which takes into account the stage of its implementation.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak