Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-610-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałka Jakub (jgalka@agh.edu.pl)
Krzak Łukasz (lkrzak@agh.edu.pl)
Worek Cezary (worek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach modułu student rozwija swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez realizację wybranego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki są kolejno prezentowane na Konferencji Kół Naukowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej ES1A_W24 Przygotowanie i przeprowadzenie badań
M_W002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych ES1A_W07, ES1A_W01, ES1A_W06, ES1A_W02, ES1A_W18, ES1A_W20, ES1A_W19, ES1A_W09, ES1A_W04, ES1A_W11 Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
Umiejętności
M_U001 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). ES1A_U26, ES1A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). ES1A_U02, ES1A_U01, ES1A_U06, ES1A_U03, ES1A_U05 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
M_U003 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. ES1A_U02, ES1A_U01, ES1A_U06, ES1A_U03, ES1A_U05 Referat,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
M_U004 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. ES1A_U01, ES1A_U05 Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Wykonanie projektu
M_U006 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. ES1A_U02, ES1A_U04, ES1A_U01, ES1A_U03 Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
Kompetencje społeczne
M_K002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. ES1A_K06, ES1A_K05, ES1A_K04, ES1A_K02, ES1A_K01, ES1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w dyskusji,
Referat,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Projekt,
Prezentacja,
Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
M_K003 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. ES1A_K06, ES1A_K05, ES1A_K02, ES1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Referat,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Projekt,
Prezentacja,
Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. - - - - - - - - - + -
M_U006 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. - - - - - - - - - + -
M_K003 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (Grant rektorski), przygotowanie i prezentacja referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Wykonanie projektu 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.5 * udział w pracach naukowo-badawczych + 0.3 * udział w konferencji naukowej/referat/ + 0.1 * publikacja naukowa + 0.1 * działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania dodatkowe: podstawowa wiedza z zakresu teleinformatyki, ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej, zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, motywacyjność, aktywność i kreatywność.
Limit przyjęć na kurs to 30 osób.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopisma naukowe
2. Materiały konferencyjne
3. Standardy (IEEE, ETSI i inne).
4. Przepisy prawne i normy przedmiotowe
5. Strony internetowe
6. Książki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/natkaniec-marek-01336

Informacje dodatkowe:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła lub wskazanego przez niego opiekuna naukowego studenta