Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Databases
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-609-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Struktura systemów bazodanowych, język SQL. Szczególny nacisk położono na dobre zrozumienie omawianych zagadnień. Zsynchronizowanie laboratorium z wykładami pozwala skutecznie opanować wiedzę.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows SQL – Structured Query Language ES1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student is familiar with the terminology related to relational databases model. ES1A_W06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student is able to design of database systems using normalization techniques. ES1A_U27, ES1A_U01, ES1A_U10, ES1A_U22 Projekt
M_U002 The student correctly uses SQL commands (DQL, DML and DDL) ES1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 The student can use the documentation available on the web. ES1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows SQL – Structured Query Language + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is familiar with the terminology related to relational databases model. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to design of database systems using normalization techniques. - - - + - - - - - - -
M_U002 The student correctly uses SQL commands (DQL, DML and DDL) - - + - - - - - - - -
M_U003 The student can use the documentation available on the web. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Fundamentals (1)

  Introduction of DDL, DML, DQL & DCL
  DBMS characteristics including table stuctures.

 2. Relational databases – DQL (3)

  Queries with SELECT statement;
  Projection and Selection;
  Ordering and grouping results;
  Aggregate functions;
  The use of JOINs (CARTESIAN JOIN, LEFT/RIGHT JOIN);

 3. Relational databases – DDL and DML (3)

  Types
  Keys and constraints
  INSERT, UPDATE and DELETE statements
  CREATE TABLE statement

 4. Relational databases – VIEWS (1)

  How to create and remove VIEWs;
  Views advantages and disadvantages over tables;

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Practice of DQL (12h)

  1. Projection and Selection;
  2. Ordering and grouping results;
  3. Aggregate functions;
  4. Nested statements;
  5. CARTESIAN JOIN, LEFT/RIGHT JOIN;

  1h of TEST after 2 and 4 classes.

 2. Practise of DML & DDL (6h)

  1. Types
  2. INSERT, UPDATE and DELETE statements
  3. CREATE TABLE statement
  4. Keys and constraints

  1h of TEST after 4 class.

 3. Practise of VIEWS and triggers (2h)

  1. The use of VIEWS
  2. The use if triggers

Ćwiczenia projektowe:
Normalisation – development of a relational database model

Selecting a fragment of reality and transforming a selected structure into a relational database model using normalization techniques up to the 4th normal level inclusive.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na sprawdzianach przeprowadzanych w trakcie semestru.
2. Wykonanie projektu laboratoryjnego jest traktowane jako jeden ze sprawdzianów (z pkt.1.).
3. Ocena końcowa może być podwyższona (wg uznania prowadzącego) za aktywność na zajęciach, wyjątkowo ambitny projekt, itp.
4. Student, który nie uzyskał zaliczenia w terminie podstawowym, ma prawo do zdawania w terminie poprawkowym (zgodnie z organizacją roku akademickiego) w formie określonej przez prowadzącego (pisemnej lub ustnej).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Thomas Connolly & Carolyn Begg: Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; Pearson Education Limited
2. Documentation on-line: MySQL Reference Manual: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak