Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design and developement of high-level object-oriented software
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-608-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Frankowski Marek (mfrankow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Designing of complex applications using object-oriented programming. Creating elements of large applications using software design patterns and C # language.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie wzorce projektowe oprogramowania oraz ich zastosowania.
M_W002 Student zna i rozumie zaawansowane elementy programowania obiektowego.
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobierać metody i narzędzia dostępne online do postawionych modelowania rzeczywistości metodami obiektowymi.
M_U002 Student potrafi projektować i implementować złożone hierarchie klas oraz stosować kompozycję.
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi prezentować duże programy w sposób zwięzły i klarowny, także dla szerokie publiki. Student korzysta biegle z zaawansowanej dokumentacji złożonych programów i bibliotek.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie wzorce projektowe oprogramowania oraz ich zastosowania. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zaawansowane elementy programowania obiektowego. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobierać metody i narzędzia dostępne online do postawionych modelowania rzeczywistości metodami obiektowymi. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi projektować i implementować złożone hierarchie klas oraz stosować kompozycję. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi prezentować duże programy w sposób zwięzły i klarowny, także dla szerokie publiki. Student korzysta biegle z zaawansowanej dokumentacji złożonych programów i bibliotek. + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to C #
2. Object-oriented programming, inheritance
3. Polymorphism
4. Polymorphism II
5. UML, class diagram
6. UML – class diagrams and implementation
7. Fundamentals of software engineering, problems of programming and software development
8. Creative patterns
9. Structural patterns
10. Functional patterns
11. Creating complex applications in development teams

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory exercises in accordance with the subject of lectures in the form of introductory instructions with the possibility of consulting the lecturer.

Ćwiczenia projektowe:

Design tasks in accordance with the subject of lectures, being a continuation of the introductory instructions implemented in laboratory classes.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade is determined based on the study regulations with weights – 30% tests 70% homework.
Activity during laboratories and lectures can add + 5% of the selected part

In the last class, students can improve one of the worst-written tests and re-send worst-graded homework (the evaluation is replaced with a new one). NOTE: no other resit of grades are available

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of the basics of object oriented programming. Proficiency in procedural programming.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Design patterns. Elements of object-oriented reusable software, Authors: E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides
Free online aids:
https://books.goalkicker.com/CSharpBook/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

absences:
Unexcused → 0 from a test
Justified → the possibility of catching up on a date within the time specified by the teacher
The homework should be returned on the platform in a timely manner irrespective of absence, including the justified one – extreme cases are decided by the laboratory’s leader