Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multimedia Information Processing and Communications
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-607-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The classes will be realised in a computer laboratory. The course consists of computer exercises on multimedia (mainly video) data processing and transmission.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia. Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia. - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
-
Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 57 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To obtain a positive final assessment (FA) it is necessary to obtain a positive evaluation of the test / tests (lecture and laboratory).
2. The average (AVG) of the ratings is affected by attendance.
3. We set a final assessment on the basis of the relationship:
if AVG>4.75 then FA:=5.0 else
if AVG>4.25 then FA:=4.5 else
if AVG>3.75 then FA:=4.0 else
if AVG>3.25 then FA:=3.5 else
FA:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Provided individually in instructions for exercises.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  • Mikołaj Leszczuk: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/leszczuk-mikolaj-03996
  • Zbigniew Hulicki: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/hulicki-zbigniew-01328
Informacje dodatkowe:

Brak