Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Java Programming
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-606-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This module is intended to provide students who do not already have significant computing experience, with the ability to use Java as their programming tool for their current & future projects.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows and understands basic elements and mechanisms of object oriented programming language ES1A_W08 Projekt,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects ES1A_W08 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Students can implement Java applications with different levels of difficulties, using different Java packages. ES1A_U24 Projekt
M_U002 The student practically uses the knowledge of the stages of software development. ES1A_U04, ES1A_U01 Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows and understands basic elements and mechanisms of object oriented programming language + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students can implement Java applications with different levels of difficulties, using different Java packages. - - - + - - - - - - -
M_U002 The student practically uses the knowledge of the stages of software development. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Organizing classes (1h)

  - discussing the rules and validation
  - important information about individual projects and terms

 2. Java and other programming languages (2h)

  - Basic definitions and notations;
  - Differences between Java and C++ including: data types
  - Syntax of Java: keywords, operators, statements
  - Documentation and Tutorials
  - JDK / JRE – availabity

 3. NetBeans and Eclipse IDE (1h)

  - availability
  - installation
  - configuration

 4. Exceptions and Streams (2h)

  - Throwable, Error and Exceprion classes
  - Input / output operations, data streams types

 5. Collections in Java (1h)

  - The use of lists and sets
  - Vector and ArrayList – differences and similarities
  - sorting

 6. Java SWING (2h)

  - containers and components
  - layouts
  - events handling

 7. log4J (1h)

  - logging mechanism in Java

 8. JDBC (2h)

  - SQL in Java
  - the use of mySQL and SQLITE

 9. JSoup (1h)

  - parsing data from Internet
  - installation and configuration

 10. Threads (1h)

  - Threads and Pools – differences and similarities

Ćwiczenia projektowe:
 1. Selection the topic to be implemented

  - detailed discussion about chosen task.
  - the work plan and the relevant elements to be evaluated.

 2. analysis phase

  student presentation:
  - understanding the essence of the problem;
  - analysis of selected tools

 3. design phase

  student presentation:
  - system structure,
  - components and relationships between components,
  - interfaces

 4. implementation phase and validation process

  - demonstration of alpha and beta versions of the application
  - testing the application with an intention of finding bugs
  - improved the application performance

 5. final evaluation

  - final evaluation of practical work

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Following elements are considered when the total grate is calculated: the analysis of the received programming problem, correct presented project of the application, presentations of alpha and beta versions of the application, validation of the application by carrying out appropriate tests.

Positive evaluation can only be obtained when the final result is a properly functioning application that is accompanied by appropriate documentation.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Students are expected to have some previous programming experience (not necessarily with an object-oriented language). It is possible to take the course without any previous experience, but this will almost certainly be challenging, and require additional time.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cay S. Horstmann and Gary Cornell, Core Java I – Fundamentals, ISBN-10: 0137081898
2. Cay S. Horstmann and Gary Cornell, Core Java II – Advanced Features, ISBN-10: 0134177290
3. Online documentation: Java 8 API: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api
4. Java Tutorial: https://docs.oracle.com/javase/tutorial

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak