Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design Digital Systems in Hardware Description Languages
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-604-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasperek Jerzy (kasperek@agh.edu.pl)
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student is familiar with the architectures used to implement basic algorithms in hardware (including data transmission), mathematical functions and operators. ES1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Projekt
M_W002 The student knows how the digital electronic circuits and systems are designed. He knows the ways of modeling and simulation of such systems. He is familiar with the implementation of digital systems in programmable devices. ES1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to optimize and improve digital electronic hardware architectures to achieve better operational parameters. ES1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Egzamin
M_U002 The student is able to design, simulate, run and implement electronic digital circuits with programmable devices ES1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need and knows the possibility of continuous training and upgrading of professional skills. ES1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_K002 The student is aware of the importance of acting in a professional manner and respect the rules of professional ethics. ES1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The student is familiar with the architectures used to implement basic algorithms in hardware (including data transmission), mathematical functions and operators. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student knows how the digital electronic circuits and systems are designed. He knows the ways of modeling and simulation of such systems. He is familiar with the implementation of digital systems in programmable devices. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to optimize and improve digital electronic hardware architectures to achieve better operational parameters. + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to design, simulate, run and implement electronic digital circuits with programmable devices + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need and knows the possibility of continuous training and upgrading of professional skills. + - + - - - - - - - -
M_K002 The student is aware of the importance of acting in a professional manner and respect the rules of professional ethics. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

01. Subject, introduction, motivation, a bit of history – 2h
02. VHDL language: design units, lexical units, instructions, data types – 3h
03. VHDL language: variables, signals and simulation – 2h
04. VHDL language: synthesis and implementation – 2h
05. VHDL language: verification – 2h
06. Overview of programmable digital architectures – FPGA/SPLD / CPLD – 2h
07. Advanced VHDL – 2h

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to laboratory environment, credits – 2h
2. AHDL environment – tutorials: “Entry HDL and Simulation”, “State Machine Entry and Debugging”, “Mixed Mode Entry and Simulation” – 6h
3. Training project in VHDL – specification, verification, synthesis and implementation – 6h
4. Training project in VHDL – prescaler, debouncer, testbench – file operations – 2h
5. Individual project in VHDL – 14h

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a credit student has to obtain a positive assessment of the laboratory exercises.
2. The average of the laboratory exercises credits is calculated.
3. The Final Credit is determined, based on the formula:
if the average> 4.75 then FC = 5.0 otherwise
if you mean> 4.25 then FC = 4.5 otherwise
if the average> 3.75 then FC = 4.0 otherwise
if average> 3.25 then FC = 3.5 otherwise
FC = 3.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

· Knowledge of the logic theory
· Knowledge of digital electronics techniques

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Zwoliński: „Digital System Design with VHDL”, Prentice Hall
2. K. Skahill: „VHDL for Programmable Logic”, Addison-Wesley Publishing
3. J. Bhasker: „A VHDL Synthesis primer”, AT&T
4. D. Naylor, S. Jones: „VHDL: A Logic Synthesis Approach”, Springer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak