Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
RF Electronics
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-515-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Gruszczyński Sławomir (slawomir.gruszczynski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Gruszczyński Sławomir (slawomir.gruszczynski@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Wincza Krzysztof (wincza@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The aim of the module is to acquaint a student with the specifics of the circuit operating at high frequencies. In particular the goal is to present the concept of distributed circuits and antennas.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the theory of transmission lines, issues related to high frequency circuit design, microwave amplifier design, matching circuits design and scattering parameters. ES1A_W04 Egzamin
M_W002 Student knows the parameters of the antennas, issues related to microstrip antenna design, polarization of radiating elements, antenna arrays and the design of antenna feeding networks. ES1A_W13 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to perform basic high-frequency measurements. ES1A_U17 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student is able to calculate voltages and currents of basic circuits composed of transmission lines, design a matching circuit, utilize a Smith chart, design a microwave amplifier using linear approach and S-parameter description. ES1A_U22 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student is able to perform basic simulations of microwave circuits with the use of specialized CAD software. ES1A_U07 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Student is able to characterize antennas and is able to design a microstrip radiating element, calculate parameters of antenna arrays and measure antenna parameters. ES1A_W04
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the theory of transmission lines, issues related to high frequency circuit design, microwave amplifier design, matching circuits design and scattering parameters. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows the parameters of the antennas, issues related to microstrip antenna design, polarization of radiating elements, antenna arrays and the design of antenna feeding networks. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to perform basic high-frequency measurements. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to calculate voltages and currents of basic circuits composed of transmission lines, design a matching circuit, utilize a Smith chart, design a microwave amplifier using linear approach and S-parameter description. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student is able to perform basic simulations of microwave circuits with the use of specialized CAD software. - - - - - - - - - - -
M_U004 Student is able to characterize antennas and is able to design a microstrip radiating element, calculate parameters of antenna arrays and measure antenna parameters. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Transmission-line theory, basic parameters, radio wave propagation in a transmission line, lossless transmission lines as basic reactive elements in RF technique.
2. Smith chart.
3. Scattering matrix: definition, utilization of S-parameters in RF technique, methods of measurements. Conversion of a reflection coefficient through a two-port network, properties of S matrix of lossless networks.
4. Design of microwave amplifiers using linear approach: matching circuits, stability, gain and bias issues.
5. Utilization of specialized CAD software for high frequency circuit design.
6. Antenna parameters: introduction to antenna technique, role of antenna in a radio link, description of basic antenna parameters, description of different types of antennas. Introduction of term near and far field.
7. Microstrip antennas: microstrip radiating elements, different types of element excitation, method for operational bandwidth improvement, method of miniaturization. Antenna arrays, antenna factor of antenna arrays, methods for sidelobe level reduction. Multibeam antennas and electronically controlled beam antennas.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. RF laboratory

  1. Slotted line measurements.
  2. Noise figure and gain measurements of microwave amplifiers.
  3. Nonlinear distortion measurements.
  4. Transmission-line parameters’ measurements.
  5. Measurement of microwave networks with vector network analyzer.

 2. Antenna laboratory

  1. Design of microstrip radiating elements.
  2. Excitation of circular polarization using microstrip radiators.
  3. Antenna arrays.
  4. Measurements of gain, radiation patterns and return losses of antennas.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. It is required to obtain at least 3.0 form both laboratory classes and the final exam.
2. The final mark is a mean of both laboratory and exam marks.
3. The final mark is calculated as indicated in the general rules of study at AGH
4. If the positive mark form laboratory and exam have been obtained in the first possible term and additionally a student had been active during lectures the final mark can be increased by 0.5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pozar D. M., Microwave engineering
Balanis C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, John Wiley, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak