Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
CAD and 3D modeling
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-506-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This module is meant to teach the participants the use of contemporary Computer Aided Design (CAD) tools and improve their skills in preparation of engineering drawings and technical documentation.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knows the methodology of designing mechanical components and creating technical documentation Zaliczenie laboratorium
M_W002 konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 knows the methodology of designing mechanical components and creating technical documentation + - + - - - - - - - -
M_W002 konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Description of the technical information transfer as an essential component of machine design, manufacturing and operation stages. Description of the basic concepts related to Computer Aided systems (CAx). Classification and examples of available design and simulation tools. Description of the capabilities and structure of advanced CAD systems. Basic and specialized software modules Solid and surface 3D modeling. Modeling of parts and assemblies. Drafting and preparation of technical documentation. Introduction to virtual testing – strength and kinematics.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Individual and team work in preparation of 3D CAD models of parts and assemblies with increasing level of complexity. The use of solid and surface 3D modeling. Gathering experience in use of appropriate software tools for modeling specific geometrical features. Use and modification of materials and standard parts databases. Drafting and preparation of 2D documentation based on a 3D model. Basic strength and kinematic analyses of parts and assemblies.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. There will be few practical tests during the course of the semester verifying the individual practical competences in CAD modeling.
2. The final grade will be calculated as a arithmetic mean of partial marks from tests .

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004
2. O. Ostrowsky: Engineering drawing with CAD applications, Elsevier 2007
3. H. Hoischen: Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie. Cornelsen, 2016
4. Siemens NX, Users manual, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak