Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Mechanics
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-505-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This module is meant to teach participants the basics of mechanical design and improve their skills in preparation of engineering drawings and technical documentation.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools Zaliczenie laboratorium
M_W002 knows the methodology of designing mechanical components, creates and understands technical documentation Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools + - + - - - - - - - -
M_W002 knows the methodology of designing mechanical components, creates and understands technical documentation + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Description of the technical information transfer as an essential component of machine design, manufacturing and operation stages. Introduction to the basic concepts of engineering drawing and machine parts design. Description of the basic concepts related to Computer Aided Design (CAD). Description of the capabilities and structure of contemporary CAD systems. Modeling of parts and assemblies in 3D using solid and surface modeling techniques. Drafting and preparation of technical documentation. Introduction computer aided engineering (CAE) and concurrent design.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Individual and team work in preparation of 3D CAD models of parts and assemblies with increasing level of complexity. The use of solid and surface 3D modeling. Gathering experience in use of appropriate software tools for modeling specific geometrical features. Use and modification of materials and standard parts databases. Drafting and preparation of 2D documentation, building 3D models based on a 2D documentation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny kolokwiów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania semestru.
2. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych poszczególnych z kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004
2. O. Ostrowsky: Engineering drawing with CAD applications, Elsevier 2007
3. H. Hoischen: Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie. Cornelsen, 2016
4. Siemens NX, Users manual, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pieczonka, L., & Uhl, T. (2009). Exact geometrical modelling and uncertainty analysis of metal foams. In Proceedings of the Computer Methods in Mechanics Conference (CMM2009). Poland.
Pieczonka, L., & Uhl, T. (2011). Finite Element Model Updating Under Uncertainty. In T. Uhl (Ed.), Selected problems of modal analysis of mechanical systems (pp. 99–107). Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (ITeE-PIB).
Pieczonka, L., Aymerich, F., Brozek, G., Szwedo, M., Staszewski, W. J., & Uhl, T. (2013). Modelling and numerical simulations of vibrothermography for impact damage detection in composites structures. Structural Control and Health Monitoring, 20(4), 626–638.

Informacje dodatkowe:

brak