Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design Laboratory
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-504-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Brudnik Andrzej (brudnik@agh.edu.pl)
dr inż. Gałka Jakub (jgalka@agh.edu.pl)
dr inż. Godek Juliusz (godek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Gruszczyński Sławomir (slawomir.gruszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Maziarz Wojciech (maziarz@agh.edu.pl)
dr inż. Rumian Roman (rumian@agh.edu.pl)
Wiśniowski Piotr (pwis@agh.edu.pl)
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Dziech Andrzej (dziech@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Zieliński Tomasz (tzielin@agh.edu.pl)
dr inż. Boryło Piotr (borylo@agh.edu.pl)
dr inż. Matiolański Andrzej (andmat@agh.edu.pl)
Koryciak Sebastian (koryciak@agh.edu.pl)
Dorosz Piotr (pdorosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The course aims at familiarizing the students with particularly interesting research topics studied at the Faculty.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 A student knows the rules leading the selection of the proper tools and technologies to solve the engineering task related to a specific topic group. ES1A_W16, ES1A_W22, ES1A_W21 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności
M_U001 A student can properly use mathematical, simulation and empirical models for analysis and assessment of engineering problems. ES1A_U26, ES1A_U25 Prezentacja,
Projekt
M_U002 A student has ability to self-education, among other things to improve their professional skills related to electronics and telecommunications. ES1A_U06 Prezentacja,
Projekt
M_U003 A student can estimate the time needed for the implementation of the task assigned, and develop, and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met. ES1A_U02 Prezentacja,
Projekt
M_U004 A student is able to design devices and implement computer software solving the posed engineering problem related to a particular area of technology. ES1A_U10, ES1A_U27, ES1A_U24 Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Studium przypadków
M_U005 A student can prepare design documentation in accordance with the commonly accepted guidelines, patterns, and a schedule. ES1A_U18, ES1A_U17, ES1A_U15, ES1A_U11, ES1A_U14, ES1A_U16, ES1A_U05 Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 A student is aware of the importance of professional behavior and respect for diversity of views. ES1A_K04 Prezentacja,
Projekt
M_K002 A student is aware of the social role of a technical university (under)graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way. ES1A_K02 Prezentacja,
Projekt
M_K003 A student is aware of the need to work in a group and knows the appropriate rules, including different roles to be covered d in a project group. ES1A_K06, ES1A_K05, ES1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 A student knows the rules leading the selection of the proper tools and technologies to solve the engineering task related to a specific topic group. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 A student can properly use mathematical, simulation and empirical models for analysis and assessment of engineering problems. - - - + - - - - - - -
M_U002 A student has ability to self-education, among other things to improve their professional skills related to electronics and telecommunications. - - - + - - - - - - -
M_U003 A student can estimate the time needed for the implementation of the task assigned, and develop, and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met. - - - + - - - - - - -
M_U004 A student is able to design devices and implement computer software solving the posed engineering problem related to a particular area of technology. - - - + - - - - - - -
M_U005 A student can prepare design documentation in accordance with the commonly accepted guidelines, patterns, and a schedule. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A student is aware of the importance of professional behavior and respect for diversity of views. - - - + - - - - - - -
M_K002 A student is aware of the social role of a technical university (under)graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way. - - - + - - - - - - -
M_K003 A student is aware of the need to work in a group and knows the appropriate rules, including different roles to be covered d in a project group. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

The aim of the course is to solve a simple technological problem, starting from the concept, through the implementation of the project, and finalizing with testing and preparation of a relevant documentation (presented in the form of a report or slides showing the results). Project classes are held in various laboratories (or research groups) of the Department of Electronics and the Department of Telecommunications, depending on the topic chosen by a student for implementation.

The following thematic groups (laboratories) are open to the cooperation with students in the Department of Electronics:

 • Systems and Networks
 • Speech Technology
 • Microprocessor Technology
 • Microwaves
 • Sensors and Acquisition Systems
 • Analogous Circuits
 • Spintronics
 • Design of Microcontrollers, FPGA, DSP
 • Sensors

The following thematic groups (laboratories) are open to the cooperation with students in the Department of Telecommunications:

 • Multimedia Systems and Networks
 • Processing of Multimedia
 • Services in Networks
 • Wireless Computer Networks
 • Software Defined Networks
 • Cybersecurity, Reliability and Risk
 • Software Defined Radio Technology

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated on the basis of the number of points collected for each stage of the project implementation. The weight of each stage is different depending on the type of project and is provided by the teachers at the first project meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

To participate in the course it is necessary to register for a thematic group (laboratory) on time. In the case of a larger number of candidates than the number of places available in the group, the mean graders obtained during studies will be taken into account.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Details on the literature, equipment and software used, which are adequate from the point of view of cooperation with individual research teams (laboratories), must be agreed individually.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Classes are conducted using innovative teaching methods developed during 2017-2019 in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.