Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer measurement systems
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-503-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Baszczyk Mateusz (baszczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student has a basic knowledge of the design of measurement systems Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 The student has a basic knowledge of the methodology and programming techniques in a graphical programming language using the LabView programming environment Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 The student has a basic knowledge of the organization of computer-based systems, measuring cards, extensive measurement systems built on the basis of computer networks, measuring systems based on GPIBbus bus (IEEE-488.1, 488.2) Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 The student is able to analyze signals in the time and frequency domain using appropriate software tools Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to present the results in the form of numerical and graphical, to interpret them and draw the right conclusions Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 The student has the ability to self-learning, including in order to improve professional competence Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands and knows the need for continuous training opportunities, improving professional skills, personal and social Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The student has a basic knowledge of the design of measurement systems + - + - - - - - - - -
M_W002 The student has a basic knowledge of the methodology and programming techniques in a graphical programming language using the LabView programming environment + - + - - - - - - - -
M_W003 The student has a basic knowledge of the organization of computer-based systems, measuring cards, extensive measurement systems built on the basis of computer networks, measuring systems based on GPIBbus bus (IEEE-488.1, 488.2) + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to analyze signals in the time and frequency domain using appropriate software tools + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to present the results in the form of numerical and graphical, to interpret them and draw the right conclusions + - + - - - - - - - -
M_U003 The student has the ability to self-learning, including in order to improve professional competence + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands and knows the need for continuous training opportunities, improving professional skills, personal and social + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures

1. Measuring systems based on LabView graphical package. – Basic blocks LabView package. The rules for creating the program. Control of measuring devices steering from your computer. Saving data. Analysis and presentation of data. Graphical user interface.

2. GPIB bus – bus structure. Interface functions and messages. Addressing and transmission protocol.
SCPI standard.

3. Fieldbus bus (CAN) – Construction of the bus and its properties. The frame format. Error handling. CAN bus standards. Examples apikacje.

5. Measuring systems of large physics experiments

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to programming techniques in a graphical programming language development environment using LabView – 3 hours – read the LabView environment, the implementation of the first program.
2. Digital Oscilloscope – 5 hours – designing the structure of a digital oscilloscope LabView program, the implementation of computer communication with the external circuit of analog – digital. Presentation of signals in a graphical manner. Measurements of the frequency of the signals generated by different methods, using the features available in the program. Analysis and interpretation of results.
3. Communication with a digital multimeter – 5 hours – designing the structure of the application in LabView program, the implementation of computer communication using a digital multimeter VISA package. Data formatting, presentation of signals in a way that text and graphics.
4. Consultation and evaluation of projects – 2 hours – based on the selected topic the student performs independently design classes according to preset criteria.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.To obtain a positive final assessment is to get good ratings from the lab
and the final test of the lecture.
2.The weighted average of the ratings from the laboratory (50%) and lectures (50%)
3.The final grade based on the relationship:
f sr> 4.75 then OK: = 5.0 else
f sr> 4.25 then OK: = 4.5 else
f sr> 3.75 then OK: = 4.0 else
f sr> 3.25 then OK: = 3.5 else OK: = 3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of metrology.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Waldemar Nawrocki – „Komputerowe systemy pomiarowe”
Johnson Gary W. – “LabVIEW Graphical Programming : Practical Applications in Instrumentation and Control”;
Anthony J. Caristi – „IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual”;
Wade D. Peterson – „The VMEbus Handbook”
Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe. WPPozn. Poznań 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The staff has improved communications skills, which have been developed during English language trainings in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.