Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Telecommunication Networks and Systems
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-502-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
mgr inż. Prasnal Łukasz (prasnal@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module contains fundamental information about transmission media, protocols and network architectures. Brief features of basic telecommunication services are also provided.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has fundamental knowledge about telecommunication protocols. ES1A_W09, ES1A_W19, ES1A_W21, ES1A_W03 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student knows and understands the features of circuit-switched and packet networks. ES1A_W03 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student knows and understands signalling mechanisms in service-oriented networks. ES1A_W11, ES1A_W10 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Student knows and understands basic mechanisms for QoS assurance in networks. ES1A_W03 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
M_W005 Student has fundamental knowledge about design and configuration of networks with respect to protocol chosen for connecting users' terminals. ES1A_W09, ES1A_W19, ES1A_W21, ES1A_W03, ES1A_W23 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student is able to find documentation required for configuring network devices and compile reports with analysis and results of configuration accompanied with conclusions. ES1A_U03, ES1A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student is able to configure IP and ATM network devices. ES1A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student understands algorithms controlling the process of packet forwarding. ES1A_U13 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Student is able to choose technical solutions and services taking into account non-technical aspects, such as economic and environmental ones. ES1A_U25 Zaliczenie laboratorium
M_U005 Student is able to carry experiment and describe obtained results. ES1A_U23 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate with people in the group. ES1A_K01, ES1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student understands the necessity for improving his competence ES1A_K04 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has fundamental knowledge about telecommunication protocols. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands the features of circuit-switched and packet networks. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student knows and understands signalling mechanisms in service-oriented networks. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student knows and understands basic mechanisms for QoS assurance in networks. + - + + - - - - - - -
M_W005 Student has fundamental knowledge about design and configuration of networks with respect to protocol chosen for connecting users' terminals. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to find documentation required for configuring network devices and compile reports with analysis and results of configuration accompanied with conclusions. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to configure IP and ATM network devices. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student understands algorithms controlling the process of packet forwarding. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student is able to choose technical solutions and services taking into account non-technical aspects, such as economic and environmental ones. - - + - - - - - - - -
M_U005 Student is able to carry experiment and describe obtained results. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate with people in the group. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student understands the necessity for improving his competence + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The module comprises lectures (28 hours), laboratory classes (14 hours) and project
(10 hours).

LECTURES:
1. Structure of network, functional areas, basic services, network ecosystem
2. ISDN, architecture, interfaces, services
3. Evolution from N-ISDN to B-ISDN
4. Broadband terminals
5. Voice and video services
6. Fundamentals of ATM
7. ATM traffic management
8. Fundamentals of MPLS
9. QoS support in MPLS
10. Fundamentals of GMPLS, evolution of broadband networking
11. Cabling systems
12. Design and upgrading of LANs and WLANs
13. Measurements of cabling systems
14. Detection of typical LAN and WLAN failures

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory

1. Introduction to simulation of networks (4 hr.)
2. Simulation of voice transmission system
3. Simulation of VoD system
4. ATM basic configuration (2 hr.)
6. ATM traffic management(2 hr.)
7. ATM multimedia services (2 hr.)
8. MPLS devices configuration (2 hr.)
9. MPLS reliability configuration (2 hr.)
10. Cabling testing (2 hr)
11. Data transmission with PLC modems (2 hr.)
12. Detection of typical LAN and WLAN failures (2 hr.)
13. Measuring and testing of cabling with professional meter (2 hr.)
14. Final test

Ćwiczenia projektowe:

The scope of the project which can be done by single student or in a group composed of two members:

1. Proposal of simple simulation models for basic service offer (e.g. email, load balancer, client-server communication, …)
2. Brief analysis of recent standard proposals from IETF or other standardization organization (ITU, IEEE, NMF, ETSI, OGF, ANSI, …)
3. The most important issue to start the project is to find relevant topic and keywords
about a topic dealing with modern proposal of protocol or service, based e.g., on IETF RFC.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania egzaminu końcowego, jest obliczana srednia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz egzaminu.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z laboratorium (50%) i egzaminu (50%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lecture notes, http://www.kt.agh.edu.pl/~wajda
2. ITU-T recommendations, IETF technical documents and IEEE standards
3. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998
4. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5. D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007
6. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001
7. A. Oliviero, B. Woodward: Cabling: The Complete Guide to Copper and Fiber-Optic Networking, John Wiley, 2009
8. Fluke Networks: Certified Cabling Test Technician, 2008
9. L. De Ghein, MPLS Fundamentals. Cisco Press, Inc. Indianapolis 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Piero Castoldi, Filippo Cugini, P. Ghelfi, Luca Valcarenghi, Gerard Frantzl, Phillipe Gravey, Michel
Morvan, Luca Rea, Francesco Matera, Krzysztof Wajda, „Design of reliable Metro core networks”, ICTON
2007 (RONEXT workshop), 1-5 July 2007, Rome
2. Jorge M. Finochietto, Fabio Neri, Krzysztof Wajda, Rafał Watza, Jerzy Domżał, Martin Nord, Evi
Zouganeli: “Towards optical packet switched MANs: design issues and tradeoffs”, Optical Switching and
Networking, ISSN 1573-4277. — 2008 vol. 5 s. 253–267
3. Luca Valcarenghi, Paweł Korus, Francesco Paolucci, Filippo Cugini, Krzysztof Wajda, Piero Castoldi,
“Experimental Evaluation of PCE-Based Batch Provisioning of Grid Service Interconnections”,
GLOBECOM’09, Honolulu, 28.11 – 4.12.2009, ISBN 978-1-4244-4148-8
4. María Ángeles Callejo Rodríguez, Juan Antonio Sanz García, Adrián Maeso Martín-Carnerero, Peter
Racz, Fabio Hecht, Spiros Spirou, Ioanna Papafili, George Stamoulis, Wolfgang Kellerer, Krzysztof Wajda:
NGN Usage in Future Internet Scenarios, MobileSummit 2010, Valencia, June 16-18, 2010
5. Janusz Gozdecki, Miroslaw Kantor, Krzysztof Wajda, Wojciech Molisz, Jacek Rak: “Implementation and
Validation Aspects of Network Resource Provisioning Module for the Future Internet IIP Initiative”, 13th
International Conference on Transparent Optical Networks ICTON2012, July 2-5 2012, Coventry, UK
6. Janusz Gozdecki, Mirosław Kantor, Krzysztof Wajda, Jacek Rak, A Flexible Provisioning Module for
Optimizing Utilization of Resources for the Future Internet IIP Initiative, konferencja Networks 2012
(15th International Telecommunications Strategy and Planning Symposium), 15-18.10.2012
7. Papafili, I.; Wajda, K.; Lapacz, R.; Predieri, A.; Bocek, T.; Seufert, M. An Overview of Application Traffic
Management Approaches: Challenges and Potential Extensions. International Conference on Innovative
Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2014 Eighth, Year: 2014, Pages: 50 – 57,
DOI: 10.1109/IMIS.2014.7
8. Dulinski, Z.; Stankiewicz, R.; Wajda, K.Mechanism for dynamic optimization of inter-domain traffic
cost in multi-homed ISP’s network, 16th International Telecommunications Network Strategy and
Planning Symposium (Networks), 2014, Pages: 1 – 7, DOI: 10.1109/NETWKS.2014.695926
9. Janusz Gozdecki, Mirosław Kantor, Krzysztof Wajda, Jacek Rak: " Methods of Network Resource
Provisioning for the Future Internet IIP Initiative", Telecommunication Systems 03/2015;
DOI:10.1007/s11235-015-9997-5
10. Jerzy Domżał, Zbigniew Duliński, Mirosław Kantor, Jacek Rząsa, Rafał Stankiewicz, Krzysztof Wajda,
Robert Wójcik, A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks,
Computer Networks, ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, pp. 18–41

Informacje dodatkowe:

The staff has improved communications skills, which have been developed during English language trainings in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.