Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analogue Electronic Circuits 2
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-411-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Machowski Witold (witold.machowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows basic bipolar and CMOS circuit implementations of most important functional blocks ES1A_W21, ES1A_W16 Egzamin
M_W002 Student knows principles of analysis and design of analog electronic circuits ES1A_W15, ES1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student can design analog electronic circuit using appropriate methods, techniques and tools. ES1A_U16 Kolokwium
M_U002 Student can utilize circuit implementations of analog blocks with taking into account performance and non-technical (eg. costs) issues. ES1A_U09 Kolokwium
M_U003 Student is able to formulate design specification for simple electronic systems and subsequently verify it. ES1A_U15 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity and knows possibilities of lifelong learning and improving the professional competencies and qualifications ES1A_K01 Kolokwium
M_K002 Student is aware of the importance of non-technical aspects and consequences of his/her activity as an electronic engineer including responsibility for possible impact on environment ES1A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows basic bipolar and CMOS circuit implementations of most important functional blocks + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows principles of analysis and design of analog electronic circuits + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can design analog electronic circuit using appropriate methods, techniques and tools. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student can utilize circuit implementations of analog blocks with taking into account performance and non-technical (eg. costs) issues. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to formulate design specification for simple electronic systems and subsequently verify it. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity and knows possibilities of lifelong learning and improving the professional competencies and qualifications + - + - - - - - - - -
M_K002 Student is aware of the importance of non-technical aspects and consequences of his/her activity as an electronic engineer including responsibility for possible impact on environment + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Module comprises lectures (30 hr) and laboratory exercises (30 hr)

Lectures
1.Nonlinear application of operational amplifier – 4 hours
Classification and methods of non-linear functions generation. Analogue multipliers: width modulated rectangular pulses and amplitude, using a logarithmic and exponential operation, using differential circuits with variable transconductance. Gilbert cell. Logarithmic and exponential circuits. Comparators. Static characteristic comparing circuits. Open-loop comparators. Latch-up comparators. A two-stage comparator with preamplifier, tracking and hold circuit. Comparators with hysteresis.

2. Analogue and digital telecommunications systems – 2 hours.
Block diagram and its function. The concepts of modulation and demodulation. The main advantages of the transmission using modulation signals. Digital modulation: band, baseband.

3.AM modulation AM – 4 h.
Elementary theory of AM. Mid-band analogue modulation. Modulating functions. The spectrum of the modulated signal. Keying modulators. Modulator with asymmetric keying with MOSFET transistor. Modulation AM SSB SC. Ring (circular) modulator. Quadrature modulator. AM detectors. Diode detectors. Linear detector. Square detector. Peak detector. Synchronous keying demodulator. Synchronous demodulator with transconductance double-balanced circuit.

4. Frequency and phase modulation and demodulation of – 4 hours
Elementary theory of FM modulation. Angle Modulation: FM and AM. Deviations of phase and frequency in FM and AM modulations. AM spectrum. Phase and frequency deviation for sinusoidal signal modulation. FM spectrum. Narrowband FM. PM – phase modulation of sinusoidal signal. The sensitivity of the FM signal to interference and noise. Indirect FM and PM modulators. Direct FM modulator. Reactance elements. Quadrature modulator PM. Armstrong modulator. Signal detection: FM frequency discriminators, Phase discriminator (Foster – Seeley). FM quadrature detector. FM coincidence demodulator.

5. Sinusoidal oscillators – 4 hours
Terms of vibration generation. LC generators with negative resistance elements. Loopback generators. Generators: Colpitts, Hartley and Clapp – Meissner. Linear and nonlinear frequency correction. Quartz generators. RC generators with feedback – the Wien bridge and double TT crosses.

6.Phase Locked Loop PLL – 4 hours
Principle of operation. Loop properties in the synchronization state. The linear model of phase-locked loop. Influence of the filter transmittance for tracking properties of the loop. Phase-locked loop model. PLL synchronization processes. The phase detector. Phase-frequency detector – PFD. Tunable voltage generators – VCO. Generators VCO in NMOS and CMOS technologies. Examples of PLL chip. Examples of phase-locked loop applications. Loop the rope delay DLL

7.Frequency Mixers -4 hours
The principle of an ideal mixer. Transformation using the multiplier. The signal spectrum. Mirror signals. Diode mixers. Balanced mixer. Circular mixer. Transistor mixers. Double balanced mixer circuit (Gilbert).

8.Power amplifiers-3 hours
Specific problems of power amplifiers. Heat dissipation of the power transistor. Classes of amplifiers. Power amplifiers class A – transformer-coupled amplifier. Push-pull amplifiers classes B and AB. Characteristics of transient and harmonic distortion. Circuit solutions of class AB amplifiers. The principle of work and the general properties of Class D amplifiers. Work and the general principle of resonance a class C power amplifier. Amplifiers Class D and Class E.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratory

1. The design and performance measurements of the LC and quartz generator – 3 hours.
2. The design and parameter measurements of selected non-linear operational amplifier applications – 3 hours.
3. Design and measurements of multipliers selected applications – 3 hours.
4. Measurement of parameters and characteristics of the VCO and PLL generator – 3 hours.
5. Design and measurement of frequency and amplitude modulation and demodulation circuits – 6
6. Design and measurement of mixer frequency – 3
7. Practical test – individual performance by each student performed a fragment of one of the laboratory – 3 hours.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 69 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assesment of laboratory class as well as passing the final exam. The final grade is weighted sum of lab class assesment (40%), final exam (50%) and lecture quizzes (10%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Background in mathematics (calculus, matrix algebra, complex numbers), circuit theory, semiconductor devices. Basic laboratory skills – multimeter, oscilloscope, signal generator use.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Razavi Fundamentals of Microelectronics, Willey, 2008
A. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford UP 2010
R. Jaeger, T. Blalock, Microelectronic Circuit Design,McGraw Hill 2003
A. Agarwal, J.H Lang, Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits, Elsevier 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

None