Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Patent Law
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-410-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Bogdan Łukasz (lukasz.bogdan@eqelibrium.org)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

W ramach zajęć można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie polskich, europejskich oraz ogólnoświatowych zasad ochrony patentowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how Udział w dyskusji
M_W002 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym Wykonanie projektu
M_W003 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zachować się w sposób etyczny Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi pracować w grupie Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zachować się w sposób etyczny - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej.

Wykład:

Classes are aimed to introduce to subject of patent protection and protection of intellectual property.

Ćwiczenia projektowe:

1. Introduction to industrial property
2. Patents
3. Utility designs
4. Industrial Designs
5. Trademarks
6. Copyright Law
7. Mystery of the company and know-how.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wyznacza jest zgodnie z RS w AGH, na postawie liczy zdobytych punktów na:
1. wykładach 20 pkt.
2. ćwiczeniach 80 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak