Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer Networks
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-405-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Within the module the knowledge about computer networks will be provided.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student has the ordered and theory-based knowledge on computer networks ES1A_W09, ES1A_W21, ES1A_W23, ES1A_W19 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 student has the ordered knowledge about organization and administration of computer networks ES1A_W09, ES1A_W21, ES1A_W23, ES1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W003 student has oredered knowledge on routing protocols ES1A_W09, ES1A_W21, ES1A_W19 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 student has the ordered knowledge on network addressing ES1A_W09, ES1A_W21, ES1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W005 student has the ordered knowledge on building virtual networks ES1A_W09, ES1A_W21, ES1A_W23, ES1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 student is able to address devices in computer networks ES1A_U23 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U002 student is able to configure layer 2 network devices ES1A_U23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 student is able to configure layer 3 network devices ES1A_U23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 student knows how to protect the network against the selected threats ES1A_U23 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U005 student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration ES1A_U23, ES1A_U14 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U006 student is able to find the required technical documentation for network configuration ES1A_U01 Studium przypadków
M_U007 student applies the standards for safe work ES1A_U26 Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 student is able to cooperate in group, he understand the necessity to improve his skills ES1A_K01, ES1A_K04 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student has the ordered and theory-based knowledge on computer networks + - + - - - - - - - -
M_W002 student has the ordered knowledge about organization and administration of computer networks + - + - - - - - - - -
M_W003 student has oredered knowledge on routing protocols + - + - - - - - - - -
M_W004 student has the ordered knowledge on network addressing + - + - - - - - - - -
M_W005 student has the ordered knowledge on building virtual networks + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student is able to address devices in computer networks + - + - - - - - - - -
M_U002 student is able to configure layer 2 network devices - - + - - - - - - - -
M_U003 student is able to configure layer 3 network devices - - + - - - - - - - -
M_U004 student knows how to protect the network against the selected threats + - + - - - - - - - -
M_U005 student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration - - + - - - - - - - -
M_U006 student is able to find the required technical documentation for network configuration + - + - - - - - - - -
M_U007 student applies the standards for safe work - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student is able to cooperate in group, he understand the necessity to improve his skills - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures:
1. Introduction to computer networks (OSI model layers, types of computer networks, computer network devices)
2. Network addressing
3. Functions and architecture of chosen Layer 2 and 3 network devices
4. Family standards IEEE 802.1 and IEEE 802.3 (i.e..:STP, RSTP, MSTP and selected methods for improving network resilience, link aggregation, port protection methods, flow control, VLANs)
5. Research directions of local computer networks

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory:
1. Network addressing
2. Switch interface configuration
3. VLAn
4. STP
5. RSTP, MSTP part I
6. MSTP part II
7. Port protection of the switch
8. Interfaces aggregation
9. Configuration of complex Layer 2 network
10. Static routes, "router on the stick” configuration
11. Selected dynamic routing protocols, static routes
12. DHCP server configuration
13. Configuration of ACLs
14. Configuration of Layer 3 network

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assessment of practical test (case studies: lab and project classes) as well as passing the exam. The final grade is weighted sum of lab class assessment (50%) and exam (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge on binary and hexadecimal systems, the ability to configure interfaces IP addresses on computers with any OS, basic knowledge of English.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
6 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
7 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058 (RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

6. A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks / Jerzy DOMŻAŁ, Zbigniew Duliński, Mirosław KANTOR, Jacek RZĄSA, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Robert WÓJCIK // Computer Networks ; ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, s. 18–41.

7. Methods of network resource provisioning for the Future Internet IIP Initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2016 vol. 61 iss. 2, s. 235–246.

Informacje dodatkowe:

Brak