Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optoelectronics
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-404-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Stapiński Tomasz (stap@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Stapiński Tomasz (stap@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The students can understand the operation of optoelectronic devices. They have skills to conduct experimental characterization of simple optoelectronic devices.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has an ordered and a theoretical knowledge of the fotonic, including the knowledge necessary for understanding the physical bases of telecommunication optical systems, optical recording and information processing; ES1A_W03 Egzamin
M_W002 has the ordered knowledge of operation principles of optoelectronic components and simple optoelectronic systems; ES1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines; ES1A_U02 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks; ES1A_K04 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 has an ordered and a theoretical knowledge of the fotonic, including the knowledge necessary for understanding the physical bases of telecommunication optical systems, optical recording and information processing; + - + - - - - - - - -
M_W002 has the ordered knowledge of operation principles of optoelectronic components and simple optoelectronic systems; + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines; - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks; - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lecture
1. Materials for optoelectronics – Materials for semiconductor light sources and photodetectors. Energetic model, band-gap role especially for group III-V compounds. Light-material interactions – absorption, emission, photons, electrons, phonons. Conditions for radiative emission in semiconducor. Kinds of band-gaps. Efficiency of radiative recombination. General Einstein’s considerations on emission and absorption in the matter. Spontaneous emission, stimulated emission. Anti-Boltzman distribution in the matter. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Emitted light power density role. Positive optical feed-back – optical resonator, optical resonance, Fabry-Perot resonator and its features
2. Semiconductor light sources LED basics. Phenomena, efficiency, chromatic features. Rate equatins for LED. Heterojunction in semiconductor light sources. Technical characteristics of LED – emission characteristics, modulation possibilities, frequency characteristics. White LED. Semiconductor laser. Rate equations for semiconductor laser. Biheterojunction, strip semiconductor laser – structure, electrical and optical features. Lasing effect conditions. Emission characteristics. Threshold current. Thermal dependences. Spectral features. Multimode light emission. Monomode light emission. Laser spectra. Vertical Cavity Semiconductor Laser – VCSEL – structure and features. Basic aplication induced problems. Output light coupling, operating point stabilization. Simple controlling and driving circuits. Light generated noises in lasers. Degradation processes in LEDs and semiconductor lasers. Solid state laser overview. Ruby laser, Nd:YAG i Nd:YVO4. Diode Pumped Soilid State Laser DPSSL with light frequency doubling.
3. Photodetectors and photovoltaic cells. p-n junction photodetector. Light absorption, charge carrier separation, photocurrent. p-i-n structure photodetector. Quantum efficiency and sensitivity. U/I characteristics. Chromatic dependence of sensitivity. Dynamical and frequency features of p-i-n photodiode. Front-end circuits. Heterojunction in photodiode. Avalanche photodiode APD. Phenomena, structure, characteristics. Noises in p-i-n and APD photodiodes. Photovoltaic cell. Structure of monolitic photovoltaic cell. Photovoltaic phenomenon. Optoelectronic characteristics. Solar cell. Materials, structures, chromatic efficiency of absorption problem, U/I characteristics. Energetic efficiency. Controlling circuits.
4. Basics in optical fibers. Toatal internal reflection as the mechanizm of the fiber optic light transfer. Numerical Aperture of the fiber. Light propagation equations and their solutions – light modes. NA, construction, optical parameters of the fiber and normalized frequency In the fiber. Multimode propagation, graded index solution, mode dispersion. Monomode propagation – structures, conditions features. Light damping mechanisms – absorption and scattering – Rayleigh effect. Chromatic disperssion In the fiber. Transmission bandwidth limitations. Comparison of fibers.
Non telecomminication applications of optical fi bers – fiber optics, construction of coherent fiber bundless.
5. Displays and image sensors. Cathode-ray tube – some history. Current solutions – LED display. Liquid Crystal Displays – phenomena, liquid crystal materials. Dynamic dispersion. Twisted nematic. Colour LCD. Semiconductor image sensors. Charge Coupled Device cell, basic structure, control and output signals. Image analyzing structures – CCD line and matrix. Control and output signals organization. CMOS image sensor – comparison with CCD.
6. Components based on photoemission. Electron photoemission. Materials for photocathodes and their features. Vacuum Photo Multiplier – construction, characteristics. Image amplifiers and converters. Noctovision. Semiconductor Photo Multiplier – structure, features, characteristics and applications.
7. Applied system. CD standard. The specificity and the principle of construction of CD. Role of signal coding on the board – CIRC. Disc reading system, laser reading head. Methods of focusing, tracking the path and reading data. Correction of reading errors. Record on discs. Specifity of DVDs, Blue-Ray.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory. 1. LED. (3 h)
Microscopic observation of different LEDs structures. Typical signalizinf LED as well as Burrus structure. Measurements nad discussions on I/U characteristics. Emission characteristics. White LED – structure.
Basic application. Colour RGB pixel – structure, driving possibilities. LEDs displays, numerical seven segment display, matrix display, driving circuits.
Transoptors – basic structure. Overview of different type transoptors and their features. Measurements of the step response.
2. Semiconductor laser.(4 h)
Mocroscopic observation of semiconductor laser structure. The role of the pedestal and monitoring photodiode. Light emission. How to distinguish the lasing action ? Specles. Measurement of emission characteristics of typical Fabry-Perot laser and its thermat behaviour. Definition of the threshold current. Optical spectra measurements. Multimode spectrum, monomode spectrum. Modal noise. Measurements of VCSEL emission characteristics and emitted light spectrum.
3. Photodetector and solar cell.(3 h)
p-i-n, photodetector – measurements of U/I characteristics, dynamic resistance calculations. Photovoltaic cell measurements- U/I characteristics. Solar cells measurements for policrystalic type and thin layer cells. Measurements of U/I characteristics, calculations of Fill Factors and energetic efficiency. Calculations for different loads.
4. Optical fiber.(4 h)
Observations of total internal reflection phenomenon in the transparent plastic rods of different shapes. Light leaking conditions. Maximum acceptance angle. Plastic optical fiber. Demonstration and calculation of the Numerical Aperture. Observation of different mode group transfer – basic modes group and higher modes group in the fiber as the function of the acceptance angle. Plastic Cladded Silica PCS fiber. Telecommunication, multimode full-silica glass fiber. Microscopic observation of the fiber cross-section. Measurements of the attenuation in the multimode fiber as the function of the propagating wavelength.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 24 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obliczenie oceny końcowej: średnia ważona z lab (75%) i wykładów (25%) , uzyskanych we wszystkich terminach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Differentials and integrals.
2. Basic of the solid state physics.
3. Basic ray, wave and electromagnetic optics..
4. Basic circuit theory.
5. Basic signals theory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B.E.A. Saleh, M.C.Teich – Fundamentals of Photonics – Wiley 2007.
2. G.Einarsson – Principles of Lightwave Communication – JohnWiley and Sons 1996.
3. Kasap, Safa, Capper, Peter Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak