Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operating Systems
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-403-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The course introduces the basic concepts of operating systems.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Has the structured knowledge of internal structures and mechanisms for the exchange information in operating systems ES1A_W09 Kolokwium
M_W002 Possesses the ordered knowledge of operating systems necessary to install, operate and maintenance of computer systems ES1A_W06 Kolokwium
M_W003 Has the structured knowledge of mechanisms of computer networks and operating systems security ES1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Is able to configure operating systems to solve simple tasks for engineering, and select and apply appropriate methods and tools ES1A_U27 Kolokwium
M_U002 Is able to use the known methods of configuration and diagnostics of operating systems ES1A_U23 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the responsibility for their own work willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative task ES1A_K04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Has the structured knowledge of internal structures and mechanisms for the exchange information in operating systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Possesses the ordered knowledge of operating systems necessary to install, operate and maintenance of computer systems + - - + - - - - - - -
M_W003 Has the structured knowledge of mechanisms of computer networks and operating systems security + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to configure operating systems to solve simple tasks for engineering, and select and apply appropriate methods and tools - - + - - - - - - - -
M_U002 Is able to use the known methods of configuration and diagnostics of operating systems - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the responsibility for their own work willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative task - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to Operating Systems and Computer Architecture
The concept of operating system, the hardware layer, the software layer, processes, users, programming languages, basic components of computer system, CPU, I/0, computer memory hierarchy.
2. Secondary Storage
I/O, secondary storage technologies, file system, examples of file systems, disk management, disk partitioning, system call, protection mechanisms, RAID
3. Components of Operating Systems
Services, structures and processes, and threads,
4. Process and Memory Management
Stages of program, the program and the process, CPU scheduling, concurrency and thread dispatching, memory management, memory allocation, segmentation, paging, virtual memory, process synchronization, mutual exclusion, semaphores, shared memory, pipes, message queues, IPC.
5. Networking in Operating System
Computer networks, distributed processing, distributed process management, communication protocols (IP, TCP, UDP, ALC), flow control, congestion control, reliability, socket, transactions, network operating systems, system embedded in the routers.
6. Security of Operating Systems
Authentication, cryptographic mechanisms, trusted systems, buffer overflow an DoS attack.

Ćwiczenia laboratoryjne:

LABORATORIES

1. Basic operations in operating systems – part 1.
2. Basic operations in operating systems – part 2.
3. Basic operations in operating systems – part 3.
4. RAID, LVM.
5 Compilation of programs, file operations, environmental variables.
6. Processes and Signals.
7. Process Communication, queues, Semaphores.
8. Sockets.
9. NFS.
10. Written test in the classes

Ćwiczenia projektowe:

The students, typically in grups of two, solve some tasks, more advanced than exercised durig laboratory sessions. The tasks may be either relevantly expanded laboratory tasks or may be suggested by the students. The performed job should be properly described in a form of report, and finally the selected details of proposed solution are discussed with the tutor. The mark results from tutor’s assessments of the students performance during realization of the project, the report and final discussion.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a positive grade (FG) is to get a positive assessment of the laboratory.
2. After calculating the average of the all grades GW, where GW is the arithmetic average of all grades received in all terms of written tests and in all practical terms of colloquia. Final Grade FG is calculated by the formula:
if GW >4.75 then FG:=5.0 (bdb) else
if GW >4.25 then FG:=4.5 (db) else
if GW >3.75 then FG:=4.0 (db) else
if GW >3.25 then FG:=3.5 (dst) else FG:=3 (dst)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Information Technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th edition, 2012
2. Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, Operating Systems Design and Implementation, 3rd edition, 2006
3. Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd edition, 2008
4. William Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 7th edition, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Chodorek, R.R., Chodorek, A., A Linux Kernel Implementation of the Traffic Flow Description Option’ in Zgrzywa A., Choroś K., Siemiński A. (Eds): ‘Multimedia and Network Inf. Systems. Advances
in Intelligent Systems and Computing’, vol. 506. Springer, 2017.
2. Chodorek A., Chodorek R.R., Wirtualizacja systemów komputerowych jako środek zapewnienia niezawodności. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6, 2016.
3. Chodorek R.R. et al., A comparison of QoS parameters of WebRTC videoconference with conference bridge placed in private and public cloud, Proc. 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE), 2017, pp. 86-91.

Informacje dodatkowe:

Brak