Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Microprocessor Technology 1
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-401-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Russek Paweł (russek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rumian Roman (rumian@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Russek Paweł (russek@agh.edu.pl)
Koryciak Sebastian (koryciak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The course introduces the basic concepts of microprocessors architecture and operation.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student understands operation of given microprocessor system and microcontroller application, he has knowledge concerned with their individual components. ES1A_W06 Kolokwium
M_W002 The student knows mathematical tools in order to use them in microprocessor programming in a range of binary code, conditional bits relations, operations on fixed and floating point numbers. The student understands assembler language and knows how to use it. ES1A_W07, ES1A_W01 Kolokwium
M_W003 The student acquires basic knowledge of microprocessor structures, microprocessors classification, types, constraints and the latest development trends. ES1A_W01, ES1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student can effectively use datasheets and application notes and other information given by producer of microprocessors and microcontrollers, in a range of analysis and selection proper components for given application. ES1A_U05, ES1A_U18, ES1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_U002 The student can extend microprocessor system by additional functional cards in relation to existing bus standard. ES1A_U22, ES1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium
M_U003 The student can analyse operation of given microprocessor system and he can define its features and possibilities usage in dedicated application. ES1A_U09 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 The student realizes the influence on environment and he is conscious of influence his engineering activities on safety and ergonomic solutions. ES1A_K02 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 The student understands necessity of permanent self-education and constant training, he follows the latest technologies and technical trends. ES1A_K01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The student understands operation of given microprocessor system and microcontroller application, he has knowledge concerned with their individual components. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student knows mathematical tools in order to use them in microprocessor programming in a range of binary code, conditional bits relations, operations on fixed and floating point numbers. The student understands assembler language and knows how to use it. + - - - - - - - - - -
M_W003 The student acquires basic knowledge of microprocessor structures, microprocessors classification, types, constraints and the latest development trends. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can effectively use datasheets and application notes and other information given by producer of microprocessors and microcontrollers, in a range of analysis and selection proper components for given application. + - + + - - - - - - -
M_U002 The student can extend microprocessor system by additional functional cards in relation to existing bus standard. + - + + - - - - - - -
M_U003 The student can analyse operation of given microprocessor system and he can define its features and possibilities usage in dedicated application. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student realizes the influence on environment and he is conscious of influence his engineering activities on safety and ergonomic solutions. + - + - - - - - - - -
M_K002 The student understands necessity of permanent self-education and constant training, he follows the latest technologies and technical trends. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Activities are carried out in the form of the lecture (30h) and the project (15h).

Lecture 14 h

1. Basic and introductory concepts 4h
Conversion of an FSM to the microprocessor
Basic processor operations
Datapath, registers and ALU
Control unit
External memory

2. Instruction set 4h
Addressing modes
Data transfer instructions
Branch instructions
Shift and rotation instructions
Arithmetic and logic instructions

3. Microprocessor operation 3h
Instruction execution
Pipe-lining,
Stack
Processor exceptions
Interrupts

4. Binary arithmetic 3h
Integer numbers representation
U2 and BCD codes

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory 14 h

1. Introduction to ATMega32 microcontroller architecture
2. Branches and Loops.
3. Stack and Subroutines.
4. Logic operations.
5. Arithmetic operations.
6. Timers and counters.
7. Interrupts.
8. AVR programming in C

Ćwiczenia projektowe:

Students create simple microcontroller-based project of digital system

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Wykonanie projektu 24 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final students’ mark is calculated from the partial marks of:
a) the tests during laboratory 50%
b) project assessment 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Knowledge of chosen area of microprocessor technology
• Knowledge of analog electronic systems cooperating with microcontrollers
• Knowledge of algorithm creation

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. strona firmowa www.nxp.com
2. strona firmowa www.intel.com
3. strona firmowa www.arm.com
4. P. Metzger: Anatomia PC, Helion, Gliwice 2009
5. A. Gromczyński: Mikrokontrolery Kinetis dla (bardzo) początkujących BTC 2014
6. W. Mielczarek: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1994
7. K. Paprocki: Mikrokontrolery STM32 w praktyce, BTC, Warszawa 2009
8. L. Bryndza: Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7, BTC, Warszawa 2007
9. Z. Hajduk: Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania, BTC, Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Russek P., et al. A custom co-processor for the discovery of low autocorrelation binary sequences. Measurement Automation Monitoring, 2016, 62.

Kowalczyk, K., Wozniak, S., Chyrowicz, T., & Rumian, R. (2016, September). Embedded system for acquisition and enhancement of audio signals. In Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2016 (pp. 68-71). IEEE.

Marszałek K., Rumian R., Układ analizy samochodowego sterownika pokładowego — [Analysis system for board computer investigation], KKE ’2003 : II Krajowa Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg 9–12 czerwca 2003 : materiały konferencji. T. 2/2. — Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2003 + CD-ROM. — S. 639–644. — Bibliogr. s. 644, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

The staff of this course has improved communications skills thanks to the English language course funded by POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

Classes are conducted using innovative teaching methods developed thanks to the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.