Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of management
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-311-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

The course is intended for people preparing to work in managerial positions. The course covers the management process (planning, organizing, motivating, controlling) and making decisions.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji oraz wyjaśnić zasady motywowania pracowników i scharakteryzować style kierowania. Kolokwium
M_W002 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania Kolokwium
M_W003 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz stworzyć plan strategiczny i operacyjny Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji oraz wyjaśnić zasady motywowania pracowników i scharakteryzować style kierowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz stworzyć plan strategiczny i operacyjny - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Management – its essence and meaning. Organization and its surroundings. Criteria for assessing the efficiency of operations.
2. Roles and managerial skills.
3. Management.
4. Organization in the environment as a management object. Organization models.
5. The management process. Strategic planning.
6. The management process. Operational planning.
7. The management process. Organization.
8. Types and development of organizational structures.
9. The management process. Motivating.
10. The management process. Controlling.
11. Management as an information-and-decision process.
12. Decision making process.
13. Management in the context of changes. Organization development management.
14. Cultural conditions of management. Management in the conditions of globalization.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Analysis of break-even point.
2. Targeting styles.
3. Formulating the mission and strategic plan.
4. Operating planning methods.
5. Designing organizational structures.
6. The management process. Controlling.
7. Decision making process.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade comes from classes (45%) and final final test (55%).
The rules of orgaznising second term callses are determined by the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J, Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
4. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
5. Peszko A. (red.), Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
6. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007
8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
11. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo “Helion”, Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The general conditions for participation and credit for the subject are set out in the Study Regulations.