Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of Economics, Finance and Business Law
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-309-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Presented basic terms of economic sciences as well as economic problems of Poland, European Union and the World.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knows, what is intellectual property and its role in commercial activity; knows the principles of intellectual property protection; can indicate different kinds of the intellectual property; ES1A_W25, ES1A_W24 Kolokwium
M_W002 knows, what is the legal basis and conditions of running commercial activity, what are the legal risks of commercial activity; ES1A_W23, ES1A_W25 Kolokwium
M_W003 student knows basic rules of economic activity, including cost assessment and efficiency appraisal of business projects ES1A_W23, ES1A_W25 Kolokwium
M_W004 student has basic knowledge of market behaviour and conditions of its effective functioning ES1A_W23, ES1A_W25 Kolokwium
M_W005 student has basic knowledge concerning influence of macroeconomic conditions on business activity ES1A_W23, ES1A_W25 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 knows, what is intellectual property and its role in commercial activity; knows the principles of intellectual property protection; can indicate different kinds of the intellectual property; + + - - - - - - - - -
M_W002 knows, what is the legal basis and conditions of running commercial activity, what are the legal risks of commercial activity; + + - - - - - - - - -
M_W003 student knows basic rules of economic activity, including cost assessment and efficiency appraisal of business projects + + - - - - - - - - -
M_W004 student has basic knowledge of market behaviour and conditions of its effective functioning + - - - - - - - - - -
M_W005 student has basic knowledge concerning influence of macroeconomic conditions on business activity + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Economics – areas of interest

  Economics – areas of interest, basic terms. Economic laws. Market: supply and demand, equilibrium. Types of market

 2. Cost measurement in economics

  Cost measurement in economic. Accounting and opportunity costs

 3. Firm, its goals and financing

  Company, its goals and financing. Sources of financing. Investment appraisal methods: simple and discount- based. Cost of capital

 4. Creating strategy

  Creating company strategy, rules of competitiveness. Fundamentals of managerial accounting

 5. Financial markets

  Financial markets – rules of behaviour and importance for business. Types of securities. Stock exchange and its role in economy

 6. Fundamentals of macroeconomics

  Fundamentals of macroeconomics. Gross domestic product, assessment in real and nominal prices. International and intertemporal comparisons

 7. Money in economy

  Money and its functions. Monetary policy, role of central bank. Instruments of monetary policy. WIBOR and other bank rates – influence on company financial decisions

 8. Concept of legal norm

  Concept of legal norm, what are sources of law, natural person, legal person, consumer, entrepreneur, enterprise, investor, business name, commercial power of attorney;

 9. Legal transactions

  Legal transactions

 10. Rules of running commercial activity

  Rules of running commercial activity, National Court Registry, register of commercial activity (2h)

 11. Different forms of running commercial activity

  Different forms of running commercial activity: partnerships – civil partnership, registered partnership, professional partnership, limited partnership, limited joint-stock partnership, commercial companies – limited liabilities company, joint stock company

 12. Legal protection of intellectual property

  Legal protection of intellectual property; copyright; industrial property; know-how and the way of its protection

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Arithmetic average calculated from two assessment test marks: for economic and law part of lectures.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, Ed. Irwin McGraw-Hill, 2005.
2. Schnitzer M. C., Comparative Economic Systems, Ed. South-Western College Publishing, 2006.
3. http://www.wto.org/english/tratop_e/trops_e/trips_e.html
4. http://www.wipo.int/portal/index.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. PREISNER L., Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland / // Polish Journal of Environmental Studies ; 2008 vol. 17 no. 3A s. 484–487.
2. PINDÓR T., PREISNER L., Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring, Polish Journal of Environmental Studies ; I 2009 vol. 18 no. 3A s. 319–322.
3. PREISNER L., Business and environmental changes in Poland/ W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16th September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo ,,jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 49
4. WOŹNIAK M., Impact of business incubators upon development of enterprises, W: Small and medium-sized enterprises in the European Union : development challenges in 2014–2020 perspective ed. by Marek Matejun. — Lodz : Lodz University of Technology Press, 2014. S. 39–48.
5. ZIELIŃSKA A., Freedom of establishment and freedom of services in view of the judgement of the European Court of Justice of 19 November 2009, case C-314/08 Krzysztof Filipiak v. director of the tax chamber in Poznań / W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak