Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Electronic Metrology
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-207-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Śliwczyński Łukasz (sliwczyn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Śliwczyński Łukasz (sliwczyn@agh.edu.pl)
dr inż. Skowroński Witold (skowron@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This is a basic metrology course discussing theory and practice of measuring various quantities using electronic methods. This is composed of 18h of lectures and 14h of laboratory exercises.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows and understands the methods of measurement of basic electrical quantities ES1A_W14 Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Knows how to use basic types of analogue and digital instruments, and how to evaluate measurement uncertainty ES1A_W14 Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Knows the basic types of sensors and how to use them to measure non-electrical quantities ES1A_W14 Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 can independently use the literature of the subject and other available sources, as well as plan the work of the team and work efficiently and safely in this team ES1A_U02, ES1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 is able to carry out the analysis of simple measurement systems in terms of their suitability in a particular application and indicate potential sources of uncertainty of the obtained results ES1A_U11 Sprawozdanie
M_U003 is able to carry out measurements of basic electrical quantities and develop measurement results with estimation of their uncertainty, as well as prepare the documentation on the implementation of the measurement task ES1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need and knows the possibilities of continuous traing, raising the competence of professional, personal and social skills. ES1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 is aware of the responsibility for his own work and the team and is ready to comply with the principles of teamwork ES1A_K01, ES1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows and understands the methods of measurement of basic electrical quantities + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows how to use basic types of analogue and digital instruments, and how to evaluate measurement uncertainty + - + - - - - - - - -
M_W003 Knows the basic types of sensors and how to use them to measure non-electrical quantities + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can independently use the literature of the subject and other available sources, as well as plan the work of the team and work efficiently and safely in this team + - + - - - - - - - -
M_U002 is able to carry out the analysis of simple measurement systems in terms of their suitability in a particular application and indicate potential sources of uncertainty of the obtained results + - + - - - - - - - -
M_U003 is able to carry out measurements of basic electrical quantities and develop measurement results with estimation of their uncertainty, as well as prepare the documentation on the implementation of the measurement task - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need and knows the possibilities of continuous traing, raising the competence of professional, personal and social skills. + - + - - - - - - - -
M_K002 is aware of the responsibility for his own work and the team and is ready to comply with the principles of teamwork - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The lecture is focused on the basic problems of measuring of electrical and non-electrical signals and description of broad range of electronic instruments that students will use during their further study.
Lecture topics include:
1. Introductory topics (1 h)
Measurement, measured quantity, measurement scale, measurement result. Basic measurement methods.

2. Quantity units and standards (1 h)
International system uf units (SI), basic and derived units and their definitions. Prefixes. Reference standards of electrical quantities (electric current, electromotive force, resistance, electrical capacity, inductance, time and frequency), physical realization of standards.

3. Signals and their parameters (2 h)
Definition of signal, classification of signals, definitions of parameters characterizing signals (mean value, rms value, peak value, form and crest factor, duty cycle, harmonic content, THD etc.).

4. Oscilloscope and oscilloscope measurements(4 h)
Principle of operation and construction of analog and digital oscilloscopes. Measurement of parameters of signals using the oscilloscope. Types of oscilloscopes.

5. Measurements with digital instruments (2 h)
Sampling of signals, sampling theorem, aliasing. Quantization and coding. Basic analog to digital converters (integrating, compensating, flash) and digital to analog converters. Parameters of analog to digital converters. Digital measurement of voltage, time and frequency.

6. Impedance measurements using indirect and bridge methods (2 h)
Basic indirect methods for measuring resistance and impedance. Basic bridge structures, null conditions.

7. Measurement of non-electric quantities (2 h)
Electronic measurements of temperature, distance and pressure. Electronic ballance.

8. Errors and measurement uncertainty (4 h)
Relative and absolute errors. Deterministic and random errors. Limiting error. Standard uncertainty, expanded uncertainty, combined uncertainty. Calculation of uncertainty in direct and indirect measurements.

Ćwiczenia laboratoryjne:

The laboratory exercises complements the lectures, allowing students to familiarize with measurement equipment commonly used in variety of electronic laboratories.
The topics of laboratory experiments are:
1. Basic DC measurements (3 h)
2. Measurements of periodic signals (3 h)
3. Measurements of non-periodic signals (3 h)
4. ADC and DAC converters (3 h)
5. Strain gauges and electronic balance (3 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark (Mf) is calculated as:
Mf = 0.7*Ml + 0.3*Mt
where Ml is the number of points (in %) scored from the laboratory and Mt is the number of points scored from the final test (in %) covering topics presented during the lecture.

Laboratory mark is calculated as:
Ml = 0.7*Me + 0.3*Mb
where Me is the is the number of points (in %) scored from the evaluation of data measured during the laboratory exercises and Mb is the number of points (in %) scored from preparation to the current exercise.

Points are conwerted into the final mark accordingly to the regulations of studies at AGH.

To pass the laboratory the student must obtained the score greater than 50%.
It will be possible to get the credit from one not passed exercise in the last week of the semester.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

This is a basic course – no special requirements exist

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Tumański: Principles of Electrical Measurements, Taylor & Francis, 2005
2. R.A. Witte (Agilent Technologies): Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurements, Prentice Hall, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Krehlik, Ł. Śliwczyński, M. Lipiński at al, Absolute measurement of the 1S0→3P0 clock transition in neutral 88Sr over the 330 km-long stabilized fibre optic link, Scientific Reports; ISSN 2045-2322. — 2015 vol. 5, s. 17495-1–17495-9
P. Krehlik, Ł. Śliwczyński, Ł. Buczek, J. Kołodziej, M. Lipiński, Ultrastable long-distance fibre-optic time transfer: active compensation over a wide range of delays Metrologia, ISSN 0026-1394. — 2015 vol. 52 no. 1, s. 82–88
Łukasz Śliwczyński, Przemysław Krehlik , Łukasz Buczek, Marcin Lipiński, Albin Czubla, Dissemination of time and RF frequency via a stabilized fibre optic link over a distance of 420 km, Metrologia vol. 50, no. 2

Informacje dodatkowe:

Brak