Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Methods and Programming Techniques 2
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-205-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
dr inż. Rusek Krzysztof (krusek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The fundamentals of computer science, part II.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows and understands role of processes and threads in programming ES1A_W07 Kolokwium
M_W002 Knows and understands principles of low level hardware programming ES1A_W07 Kolokwium
M_W003 Knows and understands principles of engineering calculations in Matlab programming language ES1A_W14, ES1A_W07 Kolokwium
M_W004 Knows UML language and its role in designing information computer-based systems ES1A_W17, ES1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Can solve more difficult algorithmic tasks ES1A_U24 Projekt
M_U002 Can code algorithms in object-oriented programming language ES1A_U24 Projekt
M_U003 Can use dynamic data structures ES1A_U24 Projekt
M_U004 Can solve simple engineering tasks in Matlab programming language ES1A_W14, ES1A_U24 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands necessity of self-learning (progress) ES1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows and understands role of processes and threads in programming + - - + - - - - - - -
M_W002 Knows and understands principles of low level hardware programming + - - + - - - - - - -
M_W003 Knows and understands principles of engineering calculations in Matlab programming language + - - + - - - - - - -
M_W004 Knows UML language and its role in designing information computer-based systems + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can solve more difficult algorithmic tasks - - + - - - - - - - -
M_U002 Can code algorithms in object-oriented programming language - - + - - - - - - - -
M_U003 Can use dynamic data structures - - + - - - - - - - -
M_U004 Can solve simple engineering tasks in Matlab programming language - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands necessity of self-learning (progress) + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

LECTURES (16h)

Classes in the module are conducted in the form of lecture (16 hours), laboratory exercises (14 hours) and project (14 hours). Laboratory exercises and the project concern material from the current lecture and the previous “Methodology and programming technique I”.

LECTURES

1. Matlab language as an environment for numerical calculations and prototyping algorithms. The environment, comparison with C+, data types.
2. Matlab language: library/toolbox. How to write effective Matlab code. Visualization of results.
3. Introduction to Python. Examples of IDE environments, simple program, basic data types, conditions, loops, functions,
4. Python Language: Collections, Lists, other data types, classes, lambda expression, file handling
5. Python language: handling exceptions.
6-7. Introduction to UML.

Ćwiczenia laboratoryjne:

LABORATORY (14h)

During the course, the students perform in a practical way the material presented during the lecture.
Laboratory focuses on programing in object oriented way. During laboratory the following language will be used: C++, Matlab and Python.
Classes with C++ focus on object oriented programming and making use of STL library (containers).
Classes with Matlab focuses on language as well as IDE. It introduce concept of language for numerical and engineering calculation.
Classes with Python introduce popular, high-level programming language. It introduce concept of scripting language, shows difference between C++ and Python.

Ćwiczenia projektowe:

Project classes (14)

During project classes, students design and write on their own program according to specifications.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a positive final grade, it is necessary to obtain a positive assessment from the laboratory and project.
2. final degree = floor( ( evaluation from project + evaluation from lab)/2 ).
3. In case of negative mark, tutor may announce maximum two retake tests within the time of sessions related with the semester. Maximum positive mark in this case is 3.0. Initial condition is unexcused absence on not more then 3 laboratory classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge from course „Programming Methods and Techniques I”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bjarne Stroustrup, Język C++, (assume knowledge of C, PL/EN)
2. Jerzy Grębosz, Symfonia C++, (from C to C++, popular)
3. Stephen Prata, Language C++, (PL/EN)
4. https://stackoverflow.com C/C++, algorithms, systems, conf., …
5. https://www.wikibooks.org C/C++ (good PL/EN)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Bulat, Jaroslaw, et al. “Data processing tasks in wireless GI endoscopy: Image-based capsule localization & navigation and video compression.” Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th Annual International Conference of the IEEE. IEEE, 2007.
- Bułat, Jarosław, and Andrzej Głowacz. “Vision-based navigation assistance for visually impaired individuals using general purpose mobile devices.” Signals and Electronic Systems (ICSES), 2016 International Conference on. IEEE, 2016.

Informacje dodatkowe:

Brak