Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Circuits Theory 2
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-204-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rydosz Artur (rydosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wincza Krzysztof (wincza@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student possesses systematic knowledge in the field of electric circuits theory ES1A_W14 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student knows mathematical methods necessary in description and analysis of electric circuits performance ES1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to use known methods and mathematical models in analysis of electrical and electronic circuits ES1A_U07 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student is able to analyze simple signal processing circuits in time and frequency domain ES1A_U08 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student is able to evaluate the usability of methods and tools applied for solving of simple engineer tasks and to choose and use the proper methods and tools ES1A_U27 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Students understands the need and knows the possibilities of constant addiditonal training and elevation of his/her professional competency ES1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student is aware of importance of professional behaviour, observance of professional ethic principles and reverence of opinions and cultures variety ES1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student possesses systematic knowledge in the field of electric circuits theory + + + - - - - - - - -
M_W002 Student knows mathematical methods necessary in description and analysis of electric circuits performance + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use known methods and mathematical models in analysis of electrical and electronic circuits + + + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to analyze simple signal processing circuits in time and frequency domain + + + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to evaluate the usability of methods and tools applied for solving of simple engineer tasks and to choose and use the proper methods and tools + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students understands the need and knows the possibilities of constant addiditonal training and elevation of his/her professional competency + + + - - - - - - - -
M_K002 Student is aware of importance of professional behaviour, observance of professional ethic principles and reverence of opinions and cultures variety + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Classes in a form of lecture and recitiation classes

Lectures

1. Periodic current circuits

Transforming periodic signal into the Fourier series. Spectrum of a periodic signal. Analysis of the periodic current circuits. Power in periodic current circuits.

2. Transient states in linear electric circuits

Commutation. Transient states in first order circuits. Transient states in circuits of higher order. Classic method of first order circuits analysis. Laplace’s transform. Operational method of transient states analysis. Impedance and admitance of two-port. Elements equations in operational domain. Dirac distribution. Electric circuits description using state equations. State equations solving in time domain and in complex domain.

3. Four-ports

Terminal equations of four-port. Matrix notation of four-port equations. Characteristic parameters interpretation. Equivalent schematic diagrams of four-port. Four-port working parameters. Reciprocal four-ports. Symmetrical four-ports. Four-ports having three-port structure. Four-ports connection. Wave description of four-port.

4. Transmission properties of linear circuits

Four-port as a transmission circuit. Transfer function. Characteristics in time domain. Transmission circuit stability. Stability criteria. Characteristics in frequency domain. Asymptotic characteristics. Approximation: Butterworth’s approximation and Chebyschev’s approximation.

5. Nonlinear circuits

Analysis methods of nolinear resistive direct current circuits. Nonlinear elements in periodic current circuits.
Small-signal analysis. Transient analysis of nonlinear-circuits.

6. Transmission lines

Transmission line equations. Description of a transmission line in sinusoidal steady-state. Wave parameters of transmission line. Transmission line analysis with arbitrary excitation.

Ćwiczenia audytoryjne:

Recitation classes

Transforming exemplary periodic signals into Fourier series. Examples of periodic current circuits. Transient analysis of the first order circuits with the use of classic method. Transient analysis using operatorial method. Computing of four-ports characteristic matrices and wave parameters. Determining of transfer function, characterisitics in time and frequency domain and examining of simple transmission circuits stability. Nolinear resistive circuits analysis. Dynamic state analysis of nonlinear circuits. Analysis of circuits with transmission lines.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory

Experimental verification of AC circuits with sinusoidal excitation. Vector measurements of currents and voltages in circuits for examining the known methods of circuits analysis.

Examination of RLC circuits under impulse excitation. Circuits measurements: differentiator, integrator, resonator. Observation of the second order response for different values of characteristic resistance.

Measurements of two-port parameters of the chosen two-port networks and their connections: series, parallel and cascade.

Measurements of spectra of periodical signals. Determining spectra on the basis of the time domain measurements.

Measurements of frequency characteristics of basic circuits. Calculation and experimental verification of the transfer function for chosen circuits: differentiator, integrator, resonator and complex two-ports.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 136 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. The requirement for receiving positive final note is receiving of positive note from examination.

2. Final note is computed as an average value of notes received from all examinations that student has entered.

If the average note is equal to 2.0, student receives 2.0 as a final note.

If the average note is in interval (2.0, 3.0], student receives 3.0 as a final note.

If the average note is in interval (3.0, 3.5], student receives 3.5 as a final note.

If the average note is in interval (3.5, 4.0], student receives 4.0 as a final note.

If the average note is in interval (4.0, 4.5], student receives 4.5 as a final note.

3. The requirement for examination entering is receiving positive note from recitation classes.

4. Note from recitation classes is given on the basis of written tests, which verify student’s ability of solving the tasks presented in lectures and recitation classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of linear direct and sinusoidal current circuits analysis methods. Usefull basic informations related to Fourier series, Laplace’s transform, Fourier transform and differential equations

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rutkowski J. Circuits Theory, Silesian University of Technology, Gliwice 2006
Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Staszek, S. Gruszczynski, K. Wincza, “Measurement accuracy enhancement in six-port reflectometers,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 25, no. 8, pp. 553-555, August 2015.

K. Staszek, S. Gruszczyński, K. Wincza, “Ultra-broadband multiprobe reflectometer,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 57, no. 8, pp. 1968-1971, August 2015.

K. Staszek, S. Gruszczyński, K. Wincza, “Accurate broadband multiport reflectometer,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 56, no. 12, pp. 2884-2887, December 2014.

K. Staszek, S. Gruszczyński, K. Wincza, “Broadband measurements of S-parameters with the use of a single 8 × 8 Butler matrix,” IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques, vol. 62, no. 2, pp. 352-360, February 2014.

K. Staszek, S. Gruszczyński, K. Wincza, “Broadband measurements of S-parameters utilizing 4 × 4 Butler matrices,” IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques, vol. 61, no. 4, pp. 1692-1699, April 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak