Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Circuits Theory 1
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-109-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rydosz Artur (rydosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rydosz Artur (rydosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student possesses a systematic knowledge in the field of electrical circuits of direct and sinusoidal current and is able to use known methods in analysis of the electrical and electronic circuits.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student possesses a systematic knowledge in the field of electrical circuits of direct and sinusoidal current ES1A_W14 Kolokwium
M_W002 Student knows mathematical methods indispensable for description and analysis of direct and sinusoidal current electrical circuits ES1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can use the known methods and mathematical models in analysis of the electrical and electronic circuits of direct and sinusoidal currents ES1A_U07 Kolokwium
M_U002 Student can evaluate the usability of methods and tools applied for simple engineer tasks solving and choose and apply proper methods and tools. ES1A_U27 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Students understands the need and knows the possibilities of constant addiditonal training and elevation of his/her professional competency ES1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student is aware of importance of professional behaviour, observance of professional ethic principles and reverence of opinions and cultures variety ES1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student possesses a systematic knowledge in the field of electrical circuits of direct and sinusoidal current + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows mathematical methods indispensable for description and analysis of direct and sinusoidal current electrical circuits + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can use the known methods and mathematical models in analysis of the electrical and electronic circuits of direct and sinusoidal currents + + - - - - - - - - -
M_U002 Student can evaluate the usability of methods and tools applied for simple engineer tasks solving and choose and apply proper methods and tools. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students understands the need and knows the possibilities of constant addiditonal training and elevation of his/her professional competency + + - - - - - - - - -
M_K002 Student is aware of importance of professional behaviour, observance of professional ethic principles and reverence of opinions and cultures variety + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Basic terms

Basic electrical values. Basic models of phenomena in circuits: resistance, inductance, capacitance. quasi-stationarity conditions and its consequences. Nonlinear elements. Static and dynamic parameters. Two-port. Autonomic and controlled sources. Coupled inductances. Ideal transformer. Operational amplifier. Gyrator. Kirchoff’s laws. Tellegens principle. Elements connection in series and in parallel. Superposition principle. Compensation principle

2. Direct current circuits

Equivalen resistance. Triangle-star transform. Resistive dividers. Superposition method. Equivalent sources method. Elements of the graph theory. Algebraic description of networ graph. Node voltages method. Loop currents method. Power in direct current circuits: power of two-port, power balance, source-load matching.

3. Sinusoidal current linear circuits

Periodic and sinusoidal signals. Classic method of sinusoidal current circuits analysis. Complex representation of sinusoidal signal. Elements equations and Kirchoff’s law in complex notation. Complex amplitudes method. Impedance and admitance of two-port. Methods of linear sinusoidal current circuits analysis: superposition principle, equivalent sources method, network methods. Power in sinusoidal current circuits: instantaneous power, real power, reactive power, apparent power, complex power, power balance, source-load matching. Series and parallel resonant circuit. Resonant circuits parameters.

Ćwiczenia audytoryjne:

Notation of equations resulting from Kirchoff’s laws for exemplary circuits. Determining of the two-ports equivalent resistance. Computing of static and dynamic parameters of nonlinear elements. Computing of the two-ports equivalent parameters. Application of equivalent sources and network methods in linear circuits of direct current. Application of complex amplitudes method in analysis of linear sinusoidal current circuits. Application of equivalent sources method in source-load impedance matching. Computing of the resonance circuits parameters.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 48 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. The requirement for receiving positive final note is receiving of positive note from recitation classes.

2. Note from recitation classes is given on the basis of written tests, which verify student’s ability of solving the tasks presented in lectures and recitation classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge about physics related to electrical and magnetic phenomena. Useful basicinformations related to complex numbers and matrix algebra.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rutkowski J. Circuits Theory, Silesian University of Technology, Gliwice 2006
Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak