Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Information Technology
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-105-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Is aware of importance and role of IT engineers in the society and of ethical rules in academic and engineers environment and has knowledge about copyrights and patenting ES1A_K06, ES1A_K03, ES1A_U25, ES1A_W24 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Has knowledge about rudiments of information technologies ES1A_U02, ES1A_W18, ES1A_W20, ES1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Has knowledge and skills about using various types of word processors and preparing a presentation ES1A_U05, ES1A_U03, ES1A_U04, ES1A_U01 Prezentacja
M_W004 Has basic knowledge about health and safety rules on the campus and while working with a computer ES1A_U26, ES1A_W23 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Is able to search for information for self-education and problem solving ES1A_U05, ES1A_U06 Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Is aware of importance and role of IT engineers in the society and of ethical rules in academic and engineers environment and has knowledge about copyrights and patenting + - - - - - - - - - -
M_W002 Has knowledge about rudiments of information technologies + - - - - - - - - - -
M_W003 Has knowledge and skills about using various types of word processors and preparing a presentation + - - - - - - - - - -
M_W004 Has basic knowledge about health and safety rules on the campus and while working with a computer + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to search for information for self-education and problem solving + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Classes in this module are lectures only (30 hours).

Lectures

1. Introduction to the aspects of information society and information technologies – 2 hours

The importance and role of IT engineers in society. Information Society. Fundamentals of health and safety while working with a computer and on the campus. Copyrights and patents. Searching for information in order to self-educate and problem solving. Ethical principles in the academic community and among the engineers. Different types of word processors. The principles of good multimedia presentation.

2. Introduction to information storage and processing – 4 hours

Fundamentals of information theory (bit, entropy, measure of information, byte and word). Basic methods and formats of data in a computer (text, numbers, sounds and images, including colour ones). Analogue, digital, discrete signals and their conversion. Sampling, quantization, Nyquist frequency, spectrum, bandwidth, Shannon-Kotielnikov theory and aliasing. Number systems, representations of real and negative numbers in computers. Fundamentals of the Boolean theory, logic gates and De Morgan’s laws.

3. Introduction to computer hardware – 4 hours

History and expectations of the development of electronic devices (such as Moore’s law, the first computing devices, the Turing machine, von Neumann architecture, the development of personal computers). Computer memory types and their characteristics. Elements of a computer and its peripherals.

4. Introduction to computational and programming techniques – 8 hours

Types of operating systems. Time efficiency of algorithms and methods for its measurement. Big O notation. The types of problems complexity. Travelling salesman problem. Amdahl law. Issues of parallelisation of calculations, super-linear speedup, flops. Supercomputers in Poland and worldwide. Clusters, grids, clouds. The basic data structures. Types of databases. Basic principles of designing user interfaces, including GUI. Different computing and programming environments. Programming techniques (dynamic memory allocation, object-oriented programming, garbage collector, code optimisation, testing, work with several computers, teamwork with one computer and other agile methods). Procedures for the production system. Version control systems. Group work in IT. Dining philosophers problem. Preparation and implementation schedules. Gantt charts. Scrum.

5. Introduction to telecommunications, multimedia, human – computer interaction and IT in finances – 8 hours

IT in stock markets (including Forex) and the analysis of rates and insurances (risk calculation). CAD. Types of telecommunication networks and protocols (LAN, WAN, client-server, P2P, sharing resources, Intranet, Extranet, Internet, www, http, ftp, ssh, VPN, ISDN, ADSL, mobile networks, TDMA, FDMA, EDGE). Network and data security. Methods of hacking. E-commerce. Technology and multimedia systems (development trends, MPEG, DCT, image coding, 3D video). Multi-microphone systems. Principles of a successful human-computer interaction. Speech Technology. Touch screens. RFID and GPS applications in HCI. EEG. Autonomous cars, the trends of HCI development.

6. Test and student presentations – 4 hours

Students will present own multimedia presentations on selected IT topics and will sit a test.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

In order to obtain a positive grade, presence on the lectures (30%), preparing own document in LaTeX (10%), preparing own website or film or other multimedia content (30 %) and giving a presentation (30 %) are expected.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Google.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak