Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Methodology and programming techniques 1
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-1-101-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Introduction to Computer Science

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows and understands procedure-based programming language ES1A_W07 Egzamin
M_W002 Knows and understands classical algorithms ES1A_W07 Egzamin
M_W003 Student knows and understands fundamental definitions and concepts of computer science, knows architecture and operation of a simple computer, knows basic tasks of the operating system ES1A_W07 Egzamin
M_W004 Knows and understands fundamental rules of algorithm development ES1A_W07 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Can use simple and structural data types ES1A_U24 Projekt
M_U002 Can apply problem decomposition ES1A_U24 Projekt
M_U003 Can solve simple algorithmic tasks ES1A_U24 Projekt
M_U004 Can code algorithms in procedural programming language ES1A_U24 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands necessity of self-learning (progress) ES1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows and understands procedure-based programming language + - - + - - - - - - -
M_W002 Knows and understands classical algorithms + - - + - - - - - - -
M_W003 Student knows and understands fundamental definitions and concepts of computer science, knows architecture and operation of a simple computer, knows basic tasks of the operating system + - - + - - - - - - -
M_W004 Knows and understands fundamental rules of algorithm development + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can use simple and structural data types - - + - - - - - - - -
M_U002 Can apply problem decomposition - - + - - - - - - - -
M_U003 Can solve simple algorithmic tasks - - + - - - - - - - -
M_U004 Can code algorithms in procedural programming language - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands necessity of self-learning (progress) + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

LECTURES (28h)

1. Introduction, rules. Basic concepts: information, representation, numerical systems. Computer Architecture: Von Neumann, processor, memory, I/O devices, CPU – CPU instruction cycle, machine code instructions.
2. Role of the operating system on the example of Linux. Explain basic concepts: multitasking, multiple access, I/O, shell, scripts. Description of the Linux ecosystem: distribution, system components, libraries, Linux programming. Classification of programming languages ​​on the basis of: execution level, execution method, application, programming model. Definition of syntax, semantics.
3. Examples of development environment (IDE). Compilation of source code on example C/C++. Basic data types, projection (conversion) types, I/O operations. Encryption standards (conventions). Algorithm, pseudocode and its implementation. Block diagrams.
4. Code Analysis: Debugging (with the help of IDE). Control instructions, loops, variable life cycle (scope of variables).
5. Complex data structures. Enumeration. Preprocessor instructions.
6. Pointers, dynamic memory management (memory allocation).
7. Upward and downward approach. Functions, passing arguments and results, declaration and definition of functions, scope of variables in function context. Concept of library in C/C++.
8. Object-oriented programming: classes, objects, methods, access operator.
9. Storage. Overloading of functions/methods.
10. Object-oriented programming: inheritance, operator overload.
11. Object-oriented programming: polymorphism, encapsulation, virtualization.
12. Object-oriented programming: templates. Examples of functionality from the STL library.
13. Recursive Functions. Multithreading on the example of pthread Library. Code analysis: profiling for speed.
14. Algorithm for searching binary tree. Code analysis for memory leaks (Valgrind). Refactoring source code. Future of C++. Overview of omitted issues.

Ćwiczenia projektowe:

Project classes (14)

During prject classes, students design and write on their own program according to specifications.

Ćwiczenia laboratoryjne:

LABORATORY (14h)

During the course, the students perform in a practical way the material presented during the lecture.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 32 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 7 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a positive final grade, it is necessary to obtain a positive assessment from the laboratory, project and from the exam.
2. The exam consists in analyzing and writing a part of the program according to the specification.
3. final degree = floor( ( evaluation from lab + evaluation from project + 2* evaluation from lecture)/4 ).
4. In case of negative mark, tutor may announce maximum two retake tests within the time of sessions related with the semester. Maximum positive mark in this case is 3.0. Initial condition is unexcused absence on not more then 3 laboratory classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of mathematics problems: numeral systems, combinatorics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bjarne Stroustrup, Język C++, (assume knowledge of C, PL/EN)
2. Jerzy Grębosz, Symfonia C++, (from C to C++, popular)
3. Stephen Prata, Language C++, (PL/EN)
4. https://stackoverflow.com C/C++, algorithms, systems, conf., …
5. https://www.wikibooks.org C/C++ (good PL/EN)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Bulat, Jaroslaw, et al. “Data processing tasks in wireless GI endoscopy: Image-based capsule localization & navigation and video compression.” Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th Annual International Conference of the IEEE. IEEE, 2007.
- Bułat, Jarosław, and Andrzej Głowacz. “Vision-based navigation assistance for visually impaired individuals using general purpose mobile devices.” Signals and Electronic Systems (ICSES), 2016 International Conference on. IEEE, 2016.

Informacje dodatkowe: