Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminar
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-331-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych ES2A_U07 Prezentacja
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów ES2A_U02 Prezentacja
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ES2A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów ES2A_K02 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały ES2A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - + - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Classes in the module are conducted in the form of a seminar (30 hours)

1. Conditions for passing the course (2 hours)
Discussing the conditions for passing the subject. The following are assessed: attendance at classes, presentation of the state of the diploma thesis and a lecture on a selected issue related to the subject of the student’s master’s thesis, activity in the discussion after hearing the paper. Handing the declaration of joining the seminar, containing the proposal for the subject of the paper and the date of its presentation.
2. Schedule of papers and presentation of elements of the degree of completion of the diploma thesis
(2 hours.)
Setting a detailed schedule for the presentation of papers – two, maximum, three presentations per one seminar. Discussing the techniques of preparation, performance and presentation of scientific papers. Presentation of the elements enabling the assessment of the degree of the diploma thesis: title of the thesis, name and academic title of the job supervisor, purpose of the work, issues discussed at work and their order and mutual relations, research tools, criteria and indicators of evaluation of research results and / or comparisons, expected the results and their meaning.
3. Presentation of the substantive, editorial and linguistic aspects of the diploma thesis (2 hours)
Presentation of the elements of the substantive, editorial and linguistic evaluation of the diploma thesis by the supervisor and the reviewer. Components of the master thesis, such as: title page, table of contents, introduction, chapters containing review content, chapters containing own content, conclusions and final remarks, list of literature. Discussing the order of writing individual parts of the work.
4. Discussing the components of the diploma thesis (2 hours)
Discussion of the components of the introduction to the diploma thesis: introduction, purpose of the work, layout of the work. Notes on the language of work. Sample tables of contents and literature. The editing page of the work, including the numbering and titles of chapters and sub-chapters. Descriptions of drawings and tables. References to source materials. Referring to drawings, tables and contents contained in individual chapters of the work.
5. Presentation of the status of the diploma theses and papers (20 hours)
Presentation of the state of advancement of diploma theses and papers devoted to the selected issue related to the subject of the master’s thesis of individual students-graduates – 2, maximum 3 papers at one seminar.
6. Summary of seminar classes (2 hours)
Presentation of the diploma exam course. Discussing the preparation, performance and presentation of the paper presenting the goals and achievements of the diploma thesis.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest obecność na co najmniej 9 seminariach oraz prezentacja referatu.
2. Po obliczeniu iloczynu SG = OB´PR´AK, gdzie OB jest oceną za obecności na seminariach, PR – oceną za prezentację referatu, AK – oceną za aktywny udział w zajęciach, ocena końcowa OK jest obliczana według zależności:
if SG >100 then OK:=5.0 (bdb) else
if SG >81 then OK:=4.5 (db) else
if SG >51 then OK:=4.0 (db) else
if SG >37 then OK:=3.5 (dst) else
if SG >6 then OK:=3.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Each student has to have a well established thesis topic and possess the basic knowledge to complete the thesis on time.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Jain, "The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling," Wiley- Interscience, New York, NY, April 1991, ISBN:0471503361.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak