Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced Programming in Android
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-307-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Development of services in Android. Accessing sensors and networking interfaces.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umiejetność programowania dla systemu Android ES2A_W11 Kolokwium
M_W002 Umiejętność tworzenia usług dla OS Android. ES2A_W11, ES2A_W09, ES2A_W08, ES2A_W07 Kolokwium
M_W003 Umiejętność tworzenia GUI w OS Android ES2A_W11, ES2A_W03, ES2A_W09
M_W004 Znajomość Java dla Android OS ES2A_W11 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umiejetność programowania dla systemu Android - - - + - - - - - - -
M_W002 Umiejętność tworzenia usług dla OS Android. - - - + - - - - - - -
M_W003 Umiejętność tworzenia GUI w OS Android - - - + - - - - - - -
M_W004 Znajomość Java dla Android OS - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z wyników plus punkty za aktywność.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość Java

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Conder, L. Darcey, "Android", wyd II, Helion, Gliwice 2011
2. Google, http://developer.android.com/index.html
3. M. L. Murphy, " The Busy Coder's Guide to Android Development", commonsware.com/Android/Android-1_0-CC.pdf, CommonsWare 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak