Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced Multimedia Information Processing and Communications
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-305-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The aim of the course is to familiarise students with the implementation of mechanisms for advanced multimedia information processing and communications, such as access, storage and indexing methods.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Projekt
M_U002 Potrafi projektować elementy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych i systemów przetwarzania informacji i sygnałów. Projekt
M_U003 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych, dokumentacji technicznych, instrukcji obsługi urządzeń telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów. Kolokwium
M_U004 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. Projekt
M_U005 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Projekt
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi projektować elementy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych i systemów przetwarzania informacji i sygnałów. - - + + - - - - - - -
M_U003 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych, dokumentacji technicznych, instrukcji obsługi urządzeń telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów. - - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - - + + - - - - - - -
M_U005 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - + + - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Logical and Arithmetical Operations on Images

  Logical operations with images (AND, OR, XOR, NEGATIVE, Threshold). Arithmetical/numerical operations on images (Weighted Sum, basics of background modelling).

 2. Histograms

  Equalisation, Matching, Image Statistics. Histograms: generation, comparing and equalisation.

 3. Mathematical Morphological (MM) Operations on Images

  Morphological operations (erode, dilate, hit-or-miss, thickening, distance metrics, contours finding, etc.).

 4. Multimedia Quality of Experience (QoE) – 1

  Business approach and technical aspects. Example multimedia psychophysical experiment.

 5. Multimedia Quality of Experience (QoE) – 2

  Business approach and technical aspects. Example multimedia psychophysical experiment.

 6. Digital Image Filters

  Spatial and Frequency Filtering (the difference). Spatial domain filters (smoothing, order-statistic, sharpening, un-sharpening, laplacian). Frequency domain filters (Fourier Transform on images, smoothing, sharpening, homomorphic filtering). Comparison between same filters in spatial and frequency domains. Digital filters on images: spatial and frequency domain filter in use (smooth, sharpness, etc.).

 7. Corner Extraction

  Basic algorithms for corner extraction (e.g. Canny).

 8. Test 1

  Test 1

 9. Visual Descriptors for Image Classification

  SIFT, SURF, HOG, FAST, etc. Multimedia content libraries, commonly used for application development: MORPH, TREC, etc. Image classification based on visual descriptors such as SIFT, SURF, ORB, MPEG-7, etc.

 10. Theoretical Introduction to Using Image Processing Libraries

  Programming skills in signal processing, image processing and Computer Vision (CV) – libraries (OpenCV, GIL, PCL, etc.). Adaptation of algorithms for own purposes.

 11. Basics of Using Image Processing Libraries

  Programming skills in signal processing, image processing and Computer Vision (CV) – libraries (OpenCV, GIL, PCL, etc.). Adaptation of algorithms for own purposes.

 12. Shot Boundary Detection (SBD)

  Shot Boundary Detection (SBD). Video summarisation.

 13. Basics of Intelligent Multimedia Processing and Analytics – Object Detection

  Examples of simple content-based feature recognition. Object detection based on Haar-Cascades-like features.

 14. Object Tracking

  Basics of Intelligent Multimedia Processing and Analytics. Basic algorithms for simple object tracking.

 15. Digital watermarking

  Study of the impact of changes in the quality of the image due to modifications related with embedding digital watermark. Extended, most state-of-the-art knowledge in the area of (modern) algorithms used in multimedia processing (digital watermarking).

 16. Test 2

  Test 2

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 32 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To obtain a positive final assessment (FA) it is necessary to obtain a positive evaluation of the test / tests (lecture and laboratory).
2. The average (AVG) of the ratings is affected by attendance.
3. We set a final assessment on the basis of the relationship:
if AVG>4.75 then FA:=5.0 else
if AVG>4.25 then FA:=4.5 else
if AVG>3.75 then FA:=4.0 else
if AVG>3.25 then FA:=3.5 else
FA:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Databases, Multimedia Information Processing and Communications

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Provided individually in instructions for exercises.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Mikołaj Leszczuk: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/leszczuk-mikolaj-03996
 • Zbigniew Hulicki: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/hulicki-zbigniew-01328
Informacje dodatkowe:

The aim of the laboratory course is to familiarize students with the practical implementation of mechanisms of Digital Video Libraries such as access, storage and indexing methods. Digital Video Libraries (DVLs) are positioned to be one of a major driving application for the future Internet. Likewise, the advancements in the communications infrastructure will be of great benefit to digital video libraries. This course investigates some of the recent technologies for handling video in DVLs and reviews the planned advancements in network communications technologies in order to examine their impact on deploying DVLs on the Internet. The course also allows students for creating own DVLs, using solutions like Helix DNA, Darwin Streaming Server, VideoLAN and MPEG4IP.