Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced External Routing Methods in IP Networks
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-304-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module is devoted to the issues of external routing, with particular emphasis on the BGP protocol

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He knows and understands tasks and the functions of the respective layers of the OSI/ISO standards for telecommunication networks. ES2A_W03 Kolokwium
M_W002 He knows and understands architecture, applied protocols, the characteristic feature, parameters, modes of work, advantage and disadvantages of applied the most often standards. ES2A_W03 Kolokwium
M_W003 Has ordered knowledge in the range of the telecommunication networks. ES2A_W03 Kolokwium
M_W004 He possesses knowledge on the subject of current solutions and standards for the IP networks. ES2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 He be able to connect the devices in the IP networks. ES2A_U12 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U002 He be able to test the devices of the telecommunication networks. ES2A_U09, ES2A_U14 Studium przypadków
M_U003 He be able to optimize the work of the devices of the telecommunication networks. ES2A_U09 Studium przypadków
M_U004 He be able to configure the devices of the IP networks. ES2A_U12, ES2A_U09, ES2A_U14 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 He be able to think and be active in the creative and enterprising way. He is well-informs in standards for the telecommunication networks using the IP protocol and be able to effective use from them. ES2A_K01, ES2A_K02 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 He knows and understands tasks and the functions of the respective layers of the OSI/ISO standards for telecommunication networks. + - - - - - - - - - -
M_W002 He knows and understands architecture, applied protocols, the characteristic feature, parameters, modes of work, advantage and disadvantages of applied the most often standards. + - - - - - - - - - -
M_W003 Has ordered knowledge in the range of the telecommunication networks. + - - - - - - - - - -
M_W004 He possesses knowledge on the subject of current solutions and standards for the IP networks. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 He be able to connect the devices in the IP networks. - - + - - - - - - - -
M_U002 He be able to test the devices of the telecommunication networks. - - + - - - - - - - -
M_U003 He be able to optimize the work of the devices of the telecommunication networks. - - + - - - - - - - -
M_U004 He be able to configure the devices of the IP networks. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He be able to think and be active in the creative and enterprising way. He is well-informs in standards for the telecommunication networks using the IP protocol and be able to effective use from them. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. The concept of routing in the Internet, route table, the classification of routing protocols.
2. External routing protocol BGP: its role in the functioning of the Internet routing.
3. BGP path attributes and how to use them. Processing routes.
4. Cooperation BGP internal routing protocols (OSPF, RIP, IS-IS) – redistribution of routes. Monitoring BGP.
5. Routing strategy. Choice of routes in multi-autonomous systems. Scales routes, local preference, MED.
6. Transit autonomous systems. AS-Path filters. Filtration list of prefixes.
7. Routing maps. BGP communities. Routes reflector. BGP confederations.
8. Issues external routing protocol scalability. The development of mechanisms and protocols selection of routes between autonomous systems. Multicast routing: PIM-DM, PIM-SM and MSDP protocol.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to BGP, iBGP and eBGP sessions
2. Establishing iBGP sessions based on loopback interfaces, aggregation addresses
3. Selecting the best route – attributes AS_PATH, MED, Local_PREF
4. Private AS numbers, attribute Community
5. Route reflectors
6. Confederation
7. Case Study. Colloquium.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a positive grade (FG) is to get a positive assessment of the laboratory.
2. After calculating the average of the all grades (GW), Final Grade (FG) is calculated by the formula:
if GW >4.75 then FG:=5.0 (bdb) else
if GW >4.25 then FG:=4.5 (db) else
if GW >3.75 then FG:=4.0 (db) else
if GW >3.25 then FG:=3.5 (dst) else FG:=3 (dst)
3.The student is allowed to take re-sit examination in the appropriate time period.
4. To obtain a positive grade for the project it is necessary to prepare the implementation and a short documentation of it at the acceptable quality level and present the results to the classmates.
5. To obtain a positive grade for the laboratory classes, it is necessary to be present at all of them and actively participate.
6. If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades, the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Doyle J., Carroll J.: Routing TCP/IP, Volume I (CCIE Professional Development), Second Edition. Cisco Press, Oct. 2005.
2. Doyle J., Carroll J.: Routing TCP/IP, Volume II (CCIE Professional Development). Cisco Press, Apr. 2001.
3. Zhang R., Bartell M.: BGP Design and Implementation. Cisco Press, 2003.
4. IETF recommendations.
5. Router manuals.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chodorek A., Chodorek R.R., Pach A.R., Dystrybucja danych w sieci Internet. WKŁ, Warszawa 2007.
Chodorek R.R., Pach A.R., Transmisja multikastowa w sieciach IP. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 2003.

Informacje dodatkowe:

Brak