Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management of telecommunication networks and services
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-303-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Stoch Stanisław (stoch@agh.edu.pl)
dr inż. Gozdecki Janusz (gozdecki@agh.edu.pl)
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; ES2A_W08 Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych ES2A_W09, ES2A_W03 Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; ES2A_W06 Kolokwium
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach; ES2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski. ES2A_U13, ES2A_U03, ES2A_U01 Projekt
M_U002 Rozumie zasady programowania sieciowego ES2A_U13 Projekt
M_U003 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe ES2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie ES2A_K02 Projekt
M_K002 Rozumie potrzebę uczenia się ES2A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; - - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych - - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; - - - - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach; - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski. - - - + - - - - - - -
M_U002 Rozumie zasady programowania sieciowego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę uczenia się - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia projektowe:

ZAJĘCIA PROJEKTOWE (przykłady związane z bieżącymi zagadnieniami z zarządzania nowoczesnymi środowiskami sieciowymi)

1. Definicja usługi Call Center.
2. Definicja kontraktu SLA (Service Level Agreement)
3. Podstawy konfiguracji zarządzania w GMPLS.
4. Współpraca systemu zarządzania z bazą danych.
5. Analiza baz informacyjnych MIB w MPLS.
6. Analiza baz informacyjnych MIB w GMPLS.
7. Definiowanie agenta systemu zarządzania.
8. Specyfikacja interfejsu do systemu zarządzania.
9. Koncepcja sieci aktywnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji projektu (opracowanie teoretyczne oraz realizacja praktyczna) oraz zaliczenia kolokwium z tematyki wykładowej, jest obliczana średnia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz kolokwium.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z projektu (70%) i kolokwium (30%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. P. Czarnecki, A. Jajszczyk, J. Lubacz. “Standardy zarządzania sieciami. OSI/NM, TMN”, Wydawnictwa EFP, Poznań 1995.
4. J. Ding. „Advances in Network Management” CRC Press, 2010.
5. W. Stallings, Protokoły SNMP i RMON, Vademecum Profesjonalisty, Helion 2003.
6. M. Subramanian, Network Management, Principles and Practice, Addison-Wesley, 2000.
7. Opis środowiska JAIN SLEE.
8. Rekomendacje TeleManagement Forum.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak